Få tilgang til hele salgsoppgaven

Ditt navn *

E-post *

Telefonnummer *

Spørsmål/Kommentarer til megler

 Jeg ønsker budvarsel på SMS

 Jeg ønsker tips om liknende eiendommer

 Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Eie

* Felter som må fylles ut

Digital salgsoppgave for:

Buserud, 2219 Brandval Vis på kart

Prisantydning
800 000

Stor og solrik tomt i landlige omgivelser på Brandval - mulighet for bygging av inntil 8 nye boliger!

Prisantydning

800 000

Visning

For visning, kontakt megler.

Kontakt megler
Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Adresse

Buserud, 2219 Brandval

Prisantydning

800 000

Omkostninger

30 150

Boligtype

Boligtomt

Eierform

Selveier

Tomt

Eiet tomt 16856 M2

Oppdragsnummer

79-17-0023

Visninger på eie.no

451

Tilleggstjenester

Økonomi

Økonomi

Prisantydning 800 000
Panteattest kjøper 199
Tingl.gebyr obligasjon 525
Tingl.gebyr skjøte 525
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,-) 20 000
Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt) 8 900
   
Totalt 830 150

Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis
Mer om boligen

Mer om boligen

Beskrivelse

Stor og solrik tomt på Brandval. Tomten er i dag dyrket mark og vesentlig utmark i skråning mot Glomma. Dette er en sone der det i følge kommunen kan tillates oppføring av 8 nye boliger. Det gjøres oppmerksom på at det må utarbeides plan og søkes Kongsvinger kommune og Givas. Tilkoblingsavgift for vann, avløp, kloakk, renovasjon og el-verk er tomtekjøpers ansvar. Tomten ligger i et flomutsatt område. Flomsonekart ligger vedlagt digitalt prospekt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig til blandt bebyggelse og landbrukseiendommer ca. 1 km syd for Brandval. Til Kongsvinger er det ca. 20 km. Tomten grenser mot Glomma på en side, og Fylkesveg 307 på en side. På Brandval er det daglivareforretning, barnehage, barneskole og idrettsplass.

Tomt

Eiet tomt, 16856 m²

Diverse

Kommunen opplyser om følgende forhold:
"Eiendommen ligger i kommuneplanen innenfor sone F3 som er avsatt til fremtidig boligbygging. Dette er en sone der det kan tillates oppføring av 8 nye boliger. Det er ikke krav til reguleringsplan, men må utarbeides en utbyggingsplan som viser tomtestørrelser, byggehøyder og utnyttelsesgrad innenfor den aktuelle sonen før bygging kan skje.

I tillegg må man planlegge med tanke på: Byggegrense mot veg, naturmangfold, flomfare, støy, avkjørsel/tillatelse fra Statens vegvesen (en avkjørsel fra fylkesvegen som fordeler seg videre inne på tomta), det vil kreves dispensasjon fra bestemmelse om bygging nærmere vassdrag enn 100 m, samt opplegg for vann/avløp (trolig pumpe og boring under vegen).

F-områdene i planen skal vurderes på nytt i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Rulleringsarbeidet vil pågå i 2017/2018."

Kart som viser flomsone og støysone fra Brandvalvegen er vedlagt salgsoppgaven og kan ellers avhentes hos megler.

Les mer om boligen
Megler

Megler

Megler MNEF / Jurist / Fagansvarlig / Partner

Jonas Sandermoen

Eie Kongsvinger

99 22 31 92 jsa@eie.no Les mer om megler
Detaljer

Flere detaljer

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Takst

Verditakst: kr. 800 000,-
Takstmann: Per Chr. Sternberg
Takstdato: 08.12.16

Regulering

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til fremtidig boligområde, og tomten kan bebygges uten reguleringsplan. Det vil i løpet av 2017 foretas en revidering av kommuneplanen, og da kan det bli helt andre forutsetninger for tomten. Det må likevel legges fram en plan på bebyggelse, innkjøring og opparbeidelse av veier på tomten. Byggegrense fra fylkesvei er 15 meter og 100 meters grense mot Glomma.

Det er pr. 07.03.17 ikke satt i gang planlegging på et område som berører/inkluderer eiendommen.
Det tas forbehold om feil og mangler.
Opplysninger gitt av kommunen.

Kopi av situasjonskart og planstatus er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Vei/vann/kloakk

Offentlige vann- og avløpsledninger ligger på østsiden av fylkesveien. Ved tilkobling må det legges rør under veien.
Det må søkes om å få godkjent avkjøring fra Fylkesvei 390. Tilkoblingsavgift for vann, avløp, kloakk, renovasjon og el-verk er tomtekjøpers ansvar.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring ifbm. salget.

Overtagelse

Overtagelse etter avtale med selger.

Eier

Ragnhild Ullerlien

Oppdragsnummer

79-17-0023

Saksbehandlere

Jonas Sandermoen
Eie Kongsvinger
Megler MNEF / Jurist / Fagansvarlig / Partner
Mob: 99 22 31 92 / E-post: jsa@eie.no

Eie Kongsvinger
/

Eiendom

Buserud, 2219, Brandval

Matrikkel

Gnr.107 Bnr.35 i Kongsvinger kommune

Eierform

Selveier

Prisantydning

800 000

Totalpris inkl. omkostninger

800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,-)) 8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) 30 149,50 (Omkostninger totalt) 830 149,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Skole/barnehage

Det er barneskole og barnehage på Brandval. Ungdomsskole og videregående skoler er på Kongsvinger.

Odel og konsesjon

Tomten er ubebygd og ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg. Tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet og at konsesjonsfriheten betinges av at tomten må bebygges innen 5 år.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,-)) 8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) 30 149,50 (Omkostninger totalt) 830 149,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Meglers provisjon, samt utlegg med vederlag totalt kr 63 500,-

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Internett

www.eie.no

Budgivning

Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Solgt "som den er"

Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9: Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.
Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling

Støve, Sandermoen & Co AS
Eie Kongsvinger
Org. nr:815754662
Storgata 9
2212 Kongsvinger
Tlf: 62 82 55 00, Fax:

Ansvarlig megler

Megler MNEF / Jurist / Fagansvarlig / Partner Jonas Sandermoen
Mobil: 99 22 31 92
E-post: jsa@eie.no

Informasjon

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Denne annonsen (m.v.2) ble sist oppdatert: Tirsdag 5.09 klokken 15:04

Se flere detaljer
Dokumentasjon

Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående dette objektet.EIE FRANCHISE AS - Organisasjonsnummer: 989 081 349

Verdivurdering
Selge bolig?

Bestill uforpliktende verdivurdering

Bestill en verdivurdering av din bolig