Kjøpers plikter ved overtakelse av nyoppført bolig

Når overtakelse nærmer seg, vil du som kjøper av bolig under oppføring normalt bli innkalt til forhåndsbefaring. Boligen skal være ferdigstilt når selger innkaller til befaring og overtakelsesforretning. Du bør gjennomgå boligen nøye, gjerne sammen med en fagmann, som vet hva man bør sjekke. Du overtar risikoen for eiendommen når overtakelse har skjedd. Et eventuelt krav på dagmulkt opphører ved overtakelse. Reklamasjonsfristen starter dessuten å løpe. Husk at reklamasjonstiden er begrenset, da du må reklamere «innen rimelig tid» etter at du oppdaget / burde ha oppdaget feilen. Det er ikke tilstrekkelig å holde seg innenfor den absolutte reklamasjonsfristen på 5 år.

Husk å undersøke om det er gitt ferdigattest. Foreligger ikke offentlig tillatelse til å flytte inn i boligen, kan heller ikke selger kreve at du overtar boligen. Du vil dermed kunne ha krav på dagbøter i perioden. Kontrakten mellom partene vil normalt regulere hvor mye du kan kreve i dagbøter av selger.

Du har som kjøper plikt til å betale avtalt kjøpesum, inkludert omkostninger til meglers konto innen overtakelse skal finne sted. Er du forsinket med betalingen, kan du heller ikke kreve å få overta boligen. Du kan videre bli ansvarlig for forsinkelsesrenter. Kontrakten mellom partene vil regulere nærmere når du skal betale, til hvilken konto og hvilket beløp som anses som frigjørende betaling.

Hvis du som kjøper ikke oppfyller din forpliktelse etter kontrakten til å medvirke til gjennomføring av handelen, herunder betale avtalt kjøpesum og overta boligen etter avtale, kan selger videreselge boligen (dekningssalg). Dette kan bli svært kostbart, da du kan bli holdt ansvarlig for det økonomiske tapet som misligholdet påfører selger.  Når det har gått ett år siden overtakelsen, kan du kreve ettårsbefaring. Da vil du ha anledning til å gjennomgå eventuelle feil og mangler med selger. Merk imidlertid at reklamasjonstiden også løper det første året, så ikke vent med å reklamere dersom du oppdager feil.