Bilde 1 av Hedrumveien 2839Bilde 2 av Hedrumveien 2839
Digital salgsoppgave
Hedrumveien 2839

3282 Kvelde • Larvik kommune

Prisantydning

kr 600 000

Omkostninger: kr 16 370Totalpris: kr 616 370
Hvarnes / Lågendalen - Ca 50.000 kvm næringstomt med svært fleksible størrelser tilpasset ditt behov.
Vis i kartLast ned salgsoppgave
Oppdragstype
Næringstomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 600 000
Omkostninger
kr 16 370
Totalpris
kr 616 370
Tomt
Eiet tomt 50000 m²
Oppdragsnummer
69210085
card-default

Lars Andreas Grønneberg

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Les om Lars
card-default

Asmir Islamovic

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les om Asmir
Prisantydningkr 600 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-)kr 15 000,-
  
Totalpris kr 616 370
Eiendom
Hedrumveien 2839, 3282 Kvelde

Matrikkel
Gnr. 2119 bnr. 17 i Larvik kommune

Eierform
Selveier

Areal

Tomt
Eiet tomt 50000 m²

Prisantydning
Fra ca 600 000,- avhengig av størrelse.

Totalpris inkl. omkostninger
600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-))

16 370,- (Omkostninger totalt)

616 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Kjøper må også påregne omkostninger til fradeling av tomten man kjøper. Estimert kostnad for dette i
Larvik kommune er ca 30.000 - 60.000,- pr tomt, avhengig av størrelse.

Beskrivelse
Næringsområde på ca 50.000 kvm med fleksible størrelser tilpasset dine behov.  Priser fra 250-400 kr pr kvm. Ta kontakt med megler for tilbud på ønsket størrelse og plassering på eiendommen. Her kan man få både liten og stor tomt.

Eiendommen ligger ca 90 minutter fra Oslo, 30 minutter fra Larvik, 35 minutter fra Skien og 60 minutter fra Drammen og Kongsberg. Tomtene ligger drøye 4 km fra Riksvei 40.

Dagens bygninger består av lager og produksjonslokaler. Eiendommen er totalt på ca 67.000 kvm, hvorav ca 17.000 kvm allerede er i bruk.

Tomter selges som råtomt, så kjøper må påregne å planere og opparbeide tomten man kjøper. Tomtene er tilnærmet flate. Det er gode grunnforhold på eiendommen. Det er foretatt grunnundersøkelser på tomten datert 30.04.2004, se vedlagt rapport fra Multiconsult.

Utnyttelsesgraden (BYA) er 40-45%. Høyde på bygg tillates inntil 12 meter.


Reguleringsbestemmelsene sier blant annet følgende:

§ 3.3 Næringsbebyggelse - Industri/lager Område BKB1-2
a) Arealene kan benyttes til industri og lager med tilhørende anlegg, primært arealkrevende
virksomhet som ikke er publikumsrettet.
b) Det tillates ikke næring som legger opp til utslipp av farlige stoffer til vann eller luft, som
avfallsanlegg o.l.
c) Maks 20% av totalt tillatt utnyttelse kan nyttes til kontorvirksomhet som er knyttet opp
mot industri/lagervirksomhet på den respektive tomt.
d) Max tillatt utnyttelsesgrad er %-BYA = 45 % i område BKB1 og %-BYA = 40 % i område
BKB2. Ved oppdeling av områdene gjelder utnyttelsesgraden for hvert delområde som
helhet, ikke for den enkelte tomt.
e) Bebyggelsen skal ha flate tak. Maksimal gesimshøyde = 11,5 m fra ferdig planert terreng.
f) Solfangere og solcellepaneler kan installeres på takene innenfor maksimum tillatt
gesimshøyde.
g) Ny bebyggelse skal utformes slik at volumer, materialbruk og farger fremstår med et godt
og helhetlig grep. Bygninger og utearealer skal gis en god arkitektonisk utforming med
robuste og slitesterke materialer. Skjemmende farger tillates ikke.
h) Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet.
i) Kfr. § 7.3 a angående flomfare.
j) Parkeringsdekning:
1 parkeringsplass pr 100m2 industri
1 parkeringsplass pr 200m2 lager
1 parkeringsplass pr 50m2 kontor

Beliggenhet
Eiendommen ligger ca 90 minutter fra Oslo, 30 minutter fra Larvik, 35 minutter fra Skien og 60 minutter fra Drammen og Kongsberg. Eiendommen ligger i Hvarnes som er en liten bygd i Lågendalen. På andre siden av Lågen ligger Berganmoen industriområde.


Nærområdet:
Eiendommen ligger i et fredelig og naturskjønt område i Hvarnes. Stedet ligger ved Numedalslågen og ligger til i fantastiske naturomgivelser.

Områdene rundt Hvarnes og nærmere bestemt Berganmoen drives det flere forskjeligge virksomheter, hvorav et av dem er et godkjent bilverksted. Det er også Steni AS, Bama Gruppen AS, Knaskerøtter AS, Nordic Garden AS, Lågen Potet AS, Lågen Gulrot AS,  SAneringsteknikk m.m. På Enge er det etablert virksomhet som driver med lagring og vedlikehold av båt mm i tillegg til entrepenørvirksomhet.

Med sin landlige beliggenhet ligger Hvarnes likefullt sentralt, med kort vei til både Larvik, Skien, Porgsrunn og Sandefjord, så vel som de andre store byene i Vestfold og Telemark. Tomtene ligger drøye 4km fra RV40.

Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Spar i Kvelde, Spar og Rema 1000 i Siljan. I Kvelde finnes også blomsterhandel, legesenter, bakeri, gatekjøkken, bensinstasjon og en rekke andre servicetilbud. Det er kort vei til Andebu senter, Amfi i Larvik sentrum, Nordbyen kjøpesenter - Larviks største, og Hvaltorvet kjøpesenter i Sandefjord.

Kommunale avgifter

Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Annet
Konsesjon:
Tomten er ubebygd. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må derfor innsendes og godkjennes av Larvik kommune. Risiko forbundet med egenerklæringen om konsesjonsfrihet påhviler kjøper.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen.Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Følgende heftelse, som ikke vil bli slettet, er tinglyst på eiendommen og vil således hvile på alle eiendommer som skilles ut fra 2119/17;

Doknr. 5421, tinglyst 07.09.2021; Bestemmelse om rett til adkomst for gnr. 119 bnr. 8 til Lågen. Adkomstretten skal kunne utøves med bil og utøves på anvist sted i det hensyn skal tas til driften på eiendommene.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via fylkesvei.
Det er offentlig vann til området.
Når det gjelder avløp så må det etableres et felles rensanlegg dersom det ikke kobles til offentlig avløp. . Iløpet av høsten 2021 forventes det avklaring om offentlig avløp til området. Kostnader fordeles etter andeler og det antas at renseanlegg eller offentlig tilknytning har noenlunde samme kostnadsbilde.

Vei etableres i kotehøyde som tilsvarer 200 års flom. Dette er krav fra kommunale myndigheter.

Det forutsettes at alle kjøpere blir medeiere i samvirke som omhandler vei, vann og avløp, samt driften av dette. Aspelunden AS som er selger av eiendommen og som også driver næring på området tar ansvar for å finansiere oppstarten av samvirke. Kostnadene fordeles etter andelsbrøk. Medeiere i samvirket har alt ansvar for for felles infrastruktur som vei, vann, avløp mm

Regulering
Eiendommen er regulert til industri/lager i reguleringsplan. Eiendommen er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen:

Kommuneplaner
Kommuneplanens arealdel 2015-2027, Id 201311, Ikrafttredelse 16.09.2016
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Delareal 10 084 m, Hensynsonenavn H560_1. Hensyn Bevaring naturmiljø
Delareal 73 m, Arealbruk LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
Delareal 67 027 m, Arealbruk Næringsbebyggelse.
Delareal 1 m, Arealbruk Veg

Hensynssone H560_1 innebærer: Innenfor hensynssonen skal naturlig vegetasjon opprettholdes som kantvegetasjon langs Lågen. Skjøtsel skal skje i samsvar med NVE's veileder nr. 2/2019. Kantvegetasjon langs vassdrag". Tiltak som kan forringe naturmiljøet eller medføre erosjon langs vassdraget er ikke tillatt. Alle tiltak skal godkjennes av kommunen.

Kommuneplaner under arbeid

Kommuneplanens arealdel 2021-2033, Id 201810
Status Planforslag
Plantype Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplaner

Engene, Id 201601, Ikrafttredelse 16.06.2021
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Delareal 102 m, Faresone Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) Hensynsonenavn H370_2
Delareal 584 m, Formål Annen veggrunn - tekniske anlegg - Feltnavn f_SVT2
Delareal 533 m, Formål Annen veggrunn - tekniske anlegg - Feltnavn f_SVT1
Delareal 2 515 m, Formål Kjøreveg - Feltnavn f_SKV2
Delareal 34 772 m, Formål Industri/lager - Feltnavn BKB2
Delareal 24 764 m, Formål Industri/lager - Feltnavn BKB1
Delareal 1 803 m, Formål Vegetasjonsskjerm - Feltnavn GV3
Delareal 1 018 m, Formål Vegetasjonsskjerm - Feltnavn GV2
Delareal 50 m, Hensynsonenavn H140_6 - RPSikring Frisikt
Delareal 51 m, Hensynsonenavn H140_5 - RPSikring Frisikt
Delareal 25 m, Formål Veg - Feltnavn SV
Delareal 72 m, Formål Annen veggrunn - grøntareal - Feltnavn f_SVG3
Delareal 83 m, Formål Annen veggrunn - grøntareal - Feltnavn f_SVG4
Delareal 336 m, Hensynsonenavn H140_4 - Sikring Frisikt,
Delareal 44 m, Formål Annen veggrunn - grøntareal - Feltnavn f_SVG5
Delareal 44 m, Formål Annen veggrunn - grøntareal - Feltnavn f_SVG6
Delareal 92 m, Formål Gangveg/gangareal/gågate - Feltnavn f_SGG
Delareal 220 m, Formål Avløpsanlegg - Feltnavn f_BAV
Delareal 52 m, Hensynsonenavn H140_2 - Sikring Frisikt
Delareal 51 m, Hensynsonenavn H140_1 - RPSikring Frisikt
Delareal 66 521 m, Faresone Flomfare - Hensynsonenavn H320
Delareal 513 m, Formål Vegetasjonsskjerm, Feltnavn GV1
Delareal 20 m, Formål Energianlegg - Feltnavn BE
Delareal 579 m, Faresone Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) - Hensynsonenavn H370_3
Delareal 91 m, Faresone Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) - Hensynsonenavn H370_1
Delareal 2 674 m, Hensynsonenavn H190_1 - Sikring Andre sikringssoner
Delareal 3 154 m, Sone med angitte særlige hensyn Bevaring naturmiljø - Hensynsonenavn H560

Hensynsonenavn H140 1-6 innebærer: Innenfor området med krav om frisikt skal det være fri sikt i en høyde over 0,5m over
tilstøtende veiers planum.

Hensynsonenavn H320 innebærer:  Hele planområdet ligger Lavere enn beregnet flomvannstand ved 200-årsflom med 20 % påslag for forventede klimaendringer. Med unntak av område LNA Naturformål ligger planområdet høyere enn beregnet flomvannstand ved 20-årsflom. I områdene BKB1-2 tillates bebyggelse i sikkerhetsklasse F1 i hht. TEK17 § 7.2.2. Det må dokumenteres at bebyggelsen har tilstrekkelig sikkerhet mot flom. Utendørs lagring av produkter som kan medføre risiko for miljøet i en flomsituasjon, er ikke tillatt. Bebyggelse i sikkerhetsklasse F2 kan tillates dersom det treffes spesielle tiltak for å øke flomsikkerheten, f.eks. oppfylling av grunnen til flomsikkert nivå. Det tillates ikke kjeller i ny bebyggelse.

Hensynsonenavn H370_3 innebærer: Ingen bebyggelse tillates innenfor hensynssonen. Eventuelle tiltak utover plassering av bebyggelse skal avtales med Skagerak Nett og utføres i henhold til nettselskapets anvisinger.

Hensynsonenavn H370_1 innebærer:  Fareområdet omfatter området omkring avslutningen av luftledningene der disse går over i jordkabel. Tiltak innenfor området skal skje i henhold til krav fra ledningseier. Adkomsten til ledningstraséen for vedlikehold av høyspentlinjen skal opprettholdes.

Hensynsonenavn H190_1 innebærer:  Innenfor sikringssonen tillates ikke bygninger eller andre tiltak som hindrer tilkomst til vannledningen for reparasjon eller vedlikehold.

Hensynsonenavn H560 innebærer: Innenfor hensynssonen skal naturlig vegetasjon opprettholdes som kantvegetasjon langs Lågen. Skjøtsel skal skje i samsvar med NVE's veileder nr. 2/2019 "Kantvegetasjon langs vassdrag". Tiltak som kan forringe naturmiljøet eller medføre erosjon langs vassdraget er ikke tillatt. Alle tiltak skal godkjennes av kommunen.

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter)
Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

Kopi av reguleringsplaner / kommuneplaner med bestemmelser kan mottas ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-))

16 370,- (Omkostninger totalt)

616 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Kjøper må også påregne omkostninger til fradeling av tomten man kjøper. Estimert kostnad for dette i
Larvik kommune er ca 30.000 - 60.000,- pr tomt, avhengig av størrelse.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Meglerprovisjon: 37.900,- pr tomt.

Tilrettelegging: 15.900,-

Markedspakke: 12.500,-

I tillegg tilkommer diverse utlegg.

Priser er eks mva.Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
69-21-0085

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Eiendomsmegler Larvik og Lardal AS
EIE Larvik
Org. nr:916130163
Fritzøe Brygge 5D
3285 Larvik
Tlf: 33 74 02 34, Fax:

Ansvarlig megler
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF Lars Andreas Grønneberg

Saksbehandlere
Lars Andreas Grønneberg
EIE Larvik
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Mob: 95 13 59 53 / E-post: lag@eie.no

Asmir Islamovic
EIE Larvik
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Mob: 93 40 86 24 / E-post: asi@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Hedrumveien 2839
For mer om objektet
Hedrumveien 2839

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: