Bilde 1 av Skjervøy Brygge, Turist- og fritidsprosjekt, Strandveien 106Bilde 2 av Skjervøy Brygge, Turist- og fritidsprosjekt, Strandveien 106
Digital salgsoppgave
Skjervøy Brygge, Turist- og fritidsprosjekt, Strandveien 106

9180 Skjervøy • Skjervøy kommune

Prisantydning

kr 1 900 000

Omkostninger: kr 48 870Totalpris: kr 1 948 870
Skjervøy Brygge - reiselivsprosjekt med sentrumsnær sjøtomt
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Oppdragstype
Næringsbygg
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 900 000
Omkostninger
kr 48 870
Totalpris
kr 1 948 870
Tomt
Eiet tomt 1319 m²
Oppdragsnummer
41210152
card-default

Børge Martinussen

Eiendomsmegler MNEF I Partner
Les om Børge
Prisantydningkr 1 900 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-)kr 47 500,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Pantattest kjøperkr 200,-
  
Totalpris kr 1 948 870
Eiendom
Skjervøy Brygge, Turist- og fritidsprosjekt, Strandveien 106, 9180, Skjervøy

Matrikkel
Gnr. 69 bnr. 841 i Skjervøy kommune

Eierform
Selveier

Areal

Tomt
Eiet tomt 1319 m² Tomta er forholdsvis flat mellom sjøen og og bunnen av skråningen opp mot vest.  Noe synlig grunnfjell nord på tomta og det antas at tomta er godt egnet for fundamentering, uten at det er foretatt grunnundersøkelser. En ca 70 år gammel steinkai står på tomta.

Prisantydning
1 900 000

Totalpris inkl. omkostninger
1 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
200,- (Pantattest kjøper)

48 870,- (Omkostninger totalt)

1 948 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Beskrivelse
Målet med utviklingen av eiendommen var å legge til rette for etablering av et attraktivt turistanlegg i "Vågen". Eiendommen ligger godt eksponert mot hovedveien fra E6 inn til Skjervøy sentrum og samtidig godt skjermet innerst i Vågen. Tomta peket seg ut som et velegnet sted for fisketurisme beliggende mellom aktiv fiskenæring på den ene siden og den lokale småbåthavna på den andre siden. Med hurtigruteanløp og fantastisk natur er Skjervøy en selvsagt turistdestinasjon dersom det legges til rette for det.

Prosjektet er gitt en klassisk utforming typoligimessig hvor husene ved sjøen har saltak og gavlfasade mot sjøen. Arkitekturen er samtidig en moderne fortolkning av sjøboden hvor en vektlegger gjenkjennbarhet i hovedform med vår tids formspråk i form av for eksempel mer glass i fasader hvor dette er interessant. Prosjektet er delt opp i mindre volumer satt sammen slik at de danner funksjonelle og hyggelige uterom og almenninger.

De 5 sjøbodene er ikke tegnet ut i detalj i skisseprosjektet, men det er tilpasset til at hver sjøbod kan deles opp i alt fra 2-4 enheter (horisontalt og/eller vertikalt) Til sammen vil dette kunne gi ca 20 utleieenheter og ca 60 sengeplasser. I tillegg til sjøbodene er det lagt inn et felleshus/kafe ved den gamle steinkaia som kan bli et hyggelig samlingssted både for gjester og lokale beboere/båtfolk. Bodbygg ved atkomsten ivaretar behovet for separat søppelrom og bod for driftsutstyr.

Med utgangspunkt i skisseprosjektet beskrevet ovenfor ble eiendommen detaljregulert til formålet Hotell/overnatting i plan 1941201701 godkjent av kommunestyret 13.06.2018. Reguleringsplanen tillater oppført 7 bygninger/rorbuer med totalt BYA 550 kvm. Det er tillatt oppført bygninger i 2.5 etasjer i felt B og C og 1.5 etasjer i felt A. Det er ikke satt begrensning i antall BRA i reguleringsplanen, men detaljregulering angir maks 550 kvm BYA og skisseprosjekt/høydebestemmelser indikerer mulig utnyttelsesgrad på ca 1 000 kvm BRA inklusiv parkeringsoppstilling.

Realisering av prosjektet forutsetter søknad om rammetillatelse ihht gjeldende reguleringsplaner (detaljregulering og områderegulering) og er kjøpers risiko.
I tillegg kan det etableres trekai i forkant av bebyggelse inndelt i to nivåer samt flytebrygge etter planens bestemmelser.

Parkering
I det foreliggende planforslag er det lagt opp til 5 parkeringsplasser på tomta.

Beliggenhet
Eiendommen ligger sentralt til nesten innerst i Vågen, på vestsiden - med relativt gode solforhold.  Plasseringen er godt skjermet for de fleste vindretninger. Planområdet strekker seg fra sjøen i øst og til riksveien i vest, samt fra adkomstvei i småbåthavna mot sør.  mot nord grenser den til en annen nausttomt.

Bebyggelse
Det står et eldre naust på tomta.

Adkomst
Adkomst fra sør via eksisterende båthavn.  Det må påregnes krav om tilrettelegging for gang-/sykkelsti over tomta.

Eiendomsskatt
P.t. fritatt i følge selger

Felleskostnader
Fellesutgifter: kr ,- pr..

Annet
Salget av denne eiendommen anses som salg av næringseiendom der det forutsettes at kjøper er profesjonell og selv gjør de nødvendige undersøkelser av eiendommen, reguleringsplaner og ikke minst vurderer hva som er mulig å få utviklet på eiendommen.  Vedlagte planer og skisser til prospektet må ikke ses på som endelig godkjente planer og tillatelser, og kjøper tar selv ansvar for gjennomføring av sitt prosjekt.  Megler har tidligere tilskrevet kommunen for oversendelse av eksisterende planer og informasjon som er vedlagt, og har ikke ytterligere kunnskap om eiendommen.  Spesielt viktig å være klar over at planer kan endres underveis og dette er ikke fulgt opp av megler konstant.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Diverse tinglyste rettigheter på eiendommen for Statens Havnevesen og Kystdirektoratet - se grunnbok på eiendommen.  Borett vil bli slettet på eiendommen.

Vei/vann/kloakk
Kjøper må besørge tilkobling til offentlig anlegg. Vann og avløp går igjennom tomta.

Regulering
Med utgangspunktet i skisseprosjektet ble det fremmet privat forslag om detaljreguleringsplan (planid 1991201701) som ble endelig vedtatt i kommunestyret 13.06.2018 saknummer 32/12.
Områdereguleringsplan for Skjervøy Sentrum (Planid 5427201901) vedtatt 17.09.21 definerer området til fritids og turistformål, samt med en del regulert til Gang/sykkelvei/torg og kai. Det presiseres i planbeskrivelsen til områdereguleringsplanen for Skjervøy Sentrum at reguleringsplanen "Skjervøy brygge" er vedtatt av kommunestyret og skal være en del av sentrumsplanen.

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
200,- (Pantattest kjøper)

48 870,- (Omkostninger totalt)

1 948 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Oppdragsnummer
41-21-0152

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Tromsø Eiendomsmegling AS
EIE Tromsø
Org. nr:926680617
Grønnegata 30
9008 Tromsø
Tlf: 40 00 64 24, Fax: 77 67 20 00

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF l Partner Børge Martinussen

Saksbehandlere
Børge Martinussen
EIE Tromsø
Eiendomsmegler MNEF l Partner
Mob: 90 82 14 26 / E-post: bm@eie.no

EIE Tromsø
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Skjervøy Brygge, Turist- og fritidsprosjekt, Strandveien 106
For mer om objektet
Skjervøy Brygge, Turist- og fritidsprosjekt, Strandveien 106

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: