Bilde 1 av Strandveien 106 - VågenBilde 2 av Strandveien 106 - Vågen
Digital salgsoppgave
Strandveien 106 - Vågen

9180 Skjervøy • Skjervøy kommune

Prisantydning

kr 2 900 000

Omkostninger: kr 73 870Totalpris: kr 2 973 870
Skjervøy Hamn - reiselivsprosjekt med sentrumsnær sjøtomt
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Oppdragstype
Næringstomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 2 900 000
Omkostninger
kr 73 870
Totalpris
kr 2 973 870
Tomt
Eiet tomt 1319 m²
Oppdragsnummer
41210152
card-default

Børge Martinussen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig
Les om Børge
Prisantydningkr 2 900 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-)kr 72 500,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Pantattest kjøperkr 200,-
  
Totalpris kr 2 973 870
Eiendom
Strandveien 106 - Vågen, 9180, Skjervøy

Matrikkel
Gnr. 69 bnr. 841 i Skjervøy kommune

Eierform
Selveier

Areal

Tomt
Eiet tomt 1319 m² Pga tomtens utforming er det totale arealet litt usikkert, men det som er opplyst fra kommunen.  Tomta er forholdsvis flat mellom sjøen og og bunnen av skråningen opp mot vest.  Noe synlig grunnfjell nord på tomta og det antas at tomta er godt egnet for fundamentering, uten at det er foretatt grunnundersøkelser. En ca 70 år gammel steinkai står på tomta.

Prisantydning
2 900 000

Totalpris inkl. omkostninger
2 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
72 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
200,- (Pantattest kjøper)

73 870,- (Omkostninger totalt)

2 973 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Beskrivelse
Dette er en eksisterende nausttomt attraktivt beliggende sentralt inne i Skjervøy hamn.  Pga sin spesielle beliggenhet, samt den økende turismen i regionen, så har nåværende eier fått utarbeidet en mulighetsstudie og et skisseprosjekt til et turistanlegg med overnatting og servering - type "moderne" rorbu.  Fra dette utgangspunktet vokste prosjektet "Skjærvøy brygge" frem.  Kommunen har parallelt med dette ønsket å etablere en gang- og sykkelvei over eiendommen som forlengelse av en påtenkt strandpromenade, og begge disse ønsker er ivaretatt både i den foreliggende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser. Prosjektet har i følge eier generelt stort sett møtt positivitet fra alle aktuelle høringsinstanser for slike saker. Innenfor arealet tillates det etablert 7 bygninger samt tilhørende kai og flytebrygge. Uteområder og hus skal tilfredstille krav til universell utforming.

Parkering
I det foreliggende planforslag er det lagt opp til 5 parkeringsplasser på tomta.

Beliggenhet
Eiendommen ligger sentralt til nesten innerst i Vågen, på vestsiden - med relativt gode solforhold.  Plasseringen er godt skjermet for de fleste vindretninger. Planområdet strekker seg fra sjøen i øst og til riksveien i vest, samt fra adkomstvei i småbåthavna mot sør.  mot nord grenser den til en annen nausttomt.

Bebyggelse
Det står et eldre naust på tomta.

Adkomst
Adkomst fra sør via eksisterende båthavn.  Det må påregnes krav om tilrettelegging for gang-/sykkelsti over tomta.

Eiendomsskatt
P.t. fritatt i følge selger

Forsikring med polisenummer

Annet
Salget av denne eiendommen anses som salg av næringseiendom der det forutsettes at kjøper er profesjonell og selv gjør de nødvendige undersøkelser av eiendommen, reguleringsplaner og ikke minst vurderer hva som er mulig å få utviklet på eiendommen.  Vedlagte planer og skisser til prospektet må ikke ses på som endelig godkjente planer og tillatelser, og kjøper tar selv ansvar for gjennomføring av sitt prosjekt.  Megler har tidligere tilskrevet kommunen for oversendelse av eksisterende planer og informasjon som er vedlagt, og har ikke ytterligere kunnskap om eiendommen.  Spesielt viktig å være klar over at planer kan endres underveis og dette er ikke fulgt opp av megler konstant.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Diverse tinglyste rettigheter på eiendommen for Statens Havnevesen og Kystdirektoratet - se grunnbok på eiendommen.  Borett vil bli slettet på eiendommen.

Vei/vann/kloakk
Kjøper må besørge tilkobling til offentlig anlegg. Vann og avløp går igjennom tomta.

Regulering
Reguleringsplan 5427201901 datert sist 17.09.21 definerer området til fritids og tursitformål, samt med en del regulert til Gang/sykkelvei/torg og kai.   Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
2 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
72 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
200,- (Pantattest kjøper)

73 870,- (Omkostninger totalt)

2 973 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Markedspakke 3 FINN-annonse næring (Kr.5 000)
Kostnad for utsatt betaling (Factoring) (Kr.2 900)
Markedspakke 1 (Kr.16 900)
Oppgjør (Kr.6 500)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 900 000,-) (Kr.72 500)
Tilrettelegging (Kr.12 900)
Totalt kr. (Kr.116 700)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
41-21-0152

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Tromsø Eiendomsmegling AS
EIE Tromsø
Org. nr:926680617
Grønnegata 30
9008 Tromsø
Tlf: 40 00 64 24, Fax: 77 67 20 00

Ansvarlig megler
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Børge Martinussen

Saksbehandlere
Børge Martinussen
EIE Tromsø
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig
Mob: 90 82 14 26 / E-post: bm@eie.no

EIE Tromsø
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Strandveien 106 - Vågen
For mer om objektet
Strandveien 106 - Vågen

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: