Bilde 1 av Konnerudparken E303 - TransportBilde 2 av Konnerudparken E303 - Transport
Digital salgsoppgave
Konnerudparken E303 - Transport

3032 Drammen • Drammen kommune

Prisantydning

kr 6 990 000

Omkostninger: kr 46 420Totalpris: kr 7 036 420
Konnerudparken - Salg av kontraktsposisjon - 4 roms eierleilighet med garasje under oppføring.
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Leilighet
Eierform
Eierseksjon
Antall soverom
3 soverom
Etasje
3
Primærrom (P-ROM)
89 m²
Bruksareal (BRA)
89 m²
Prisantydning
kr 6 990 000
Omkostninger
kr 46 420
Totalpris
kr 7 036 420
Byggeår
2024
Tomt
Fellestomt m²
Oppdragsnummer
18220222
card-default

Ole Herman Grongstad

Eiendomsmegler / Partner / Fagansvarlig
Les om Ole
card-default

Martin Tobias Strand

Eiendomsmegler / Partner
Les om Martin
Prisantydningkr 6 990 000,-
Dokumentavgift (2,5% av tomteverdien)kr 13 350,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Oppstartskapital sameiekr 17 800,-
Anleggsbidrag til infrastruktur (Gasspeis)kr 13 900,-
  
Totalpris kr 7 036 420
Eiendom
Konnerudparken E303 - Transport, 3032 Drammen, Etasje: 3

Matrikkel
Gnr. 80 Bnr. 1660 i Drammen kommune

Salg av kontraktsposisjon
Salget gjelder overdragelse av kontrakt med tilhørende rettigheter og forpliktelser til bolig som ikke er fullført. Kjøper av kontraktsposisjonen trer inn i en allerede inngått kontrakt mellom utbygger (selger) og selger (kjøper 1), og kjøper overtar selgers (kjøpers 1) forpliktelser i henhold til kjøpekontrakt datert 10.06.2021.

Interessenter oppfordres til å sette seg grundig inn i kjøpekontrakten datert 10.06.2021, som ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Prisantydningen som er oppgitt over gjelder kjøpesum for boligen (i hht. opprinnelig kontrakt), kjøpesum for selve kontakten (merverdi) og eventuelle tilvalg som selger (kjøper 1) har bestilt hos utbygger.

I tillegg til kjøpesum for kontrakten og eventuelt transportgebyr, overtar kjøper av kontrakten alle betalingsforpliktelsene iht. kjøpekontrakten datert 10.06.2021.

Merverdien vil ikke utbetales til kjøper 1 før ferdigstillelse av boligen, og beløpet beror på meglers klientkonto frem til utbetaling. Opptjente renter tilfaller kjøperen. Selger av kontraktsposisjonen er profesjonell og kan derfor stille paragraf 47 garanti etter bustadoppføringslova for å få utbetalt merverdien før overtagelse. Kjøper vil da ikke ha krav på renter fra tidspunktet garantien er stillt.

Selger (kjøper 1) har innbetalt et forskudd stort kr. 0  til utbygger i henhold til den opprinnelige kontrakten. Avtalt kjøpesum for kontrakten (merverdien), transportgebyr og et beløp tilsvarende forskuddet skal innbetales ved kontraktsinngåelse. 

Den resterende del av kjøpesummen (kjøpesum for boligen ihht. opprinnelig kjøpekontrakt, omkostninger og eventuelle tilvalg) skal innbetales ved overtakelse av boligen, jf. bestemmelsene i kontrakten som transporteres.

Kjøper av kontraktsposisjonen gjøres oppmerksom på at et beløp tilsvarende forskuddet vil utbetales til selger (kjøper 1) så snart utbygger har fått melding om at kontrakten er transportert. En slik utbetaling til selger forutsetter at utbygger har stilt garanti etter bustadoppføringsloven § 47 og har instruksjonsretten over beløpet. Ved slik utbetaling til selger (kjøper 1) overtar kjøper rettighetene knyttet til forskuddsbeløpet som selger (kjøper 1) har betalt til utbygger (selger).

Da selger av kontraktsposisjonen er profesjonell vil de stille ny kontrakt ihht bustadoppføringslova mot ny kjøper av kontrakten.

Eierform
Eierseksjon leilighet

Areal
Bruksareal: 89 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare.

Antall soverom
3

Byggeår
2024

Prisantydning
6 990 000

Samlet dokumentavgift til staten vil for prosjektet som helhet utgjøre 2,5 % av tomteverdien. Avhengig av leilighetens størrelse vil dokumentavgiften utgjøre ca kr. 150,- pr. kvm. Gebyret for tinglysning av skjøte er f.t. kr. 525,-. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelle lån er f.t. kr. 697,- pr. obligasjon inkl. attest.

For gasspeis, tilkommer et anleggsbidrag til infrastruktur på kr. 13.900,- pr. gasspeis.

Oppstartskapital for sameiet: I tillegg til ordinære fellesutgifter innbetales à konto kr. 200,- pr. kvm BRA-S til sameiet via forretningsfører for likviditet i oppstartsfasen. Beløpet innbetales til forretningsfører i forbindelse med overtakelse.

Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Totalpris inkl. omkostninger
kr 6 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 13 350,- (Dokumentavgift (2,5% av tomteverdien))
kr 13 900,- (Anleggsbidrag til infrastruktur (Gasspeis))
kr 17 800,- (Oppstartskapital sameie)
--------------------------------------------------------
kr 46 420,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 7 036 420,- (Totalpris inkl omkostninger)

Felleskostnad
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr. 35-45,- pr. kvm. BRA/mnd. Avsetning til vedlikehold vil da normalt ikke være inkludert.

Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

Andre løpende kostander som dekkes av seksjonseier utover fellesutgiftene er:
• Kostnader ved varmeanlegg som leverer energi til romoppvarming og varmtvann. Disse vil bli fordelt til den enkelt leilighet.
• Øvrig strømforbruk og nettleie.
• Kommunale gebyrer og avgifter, herunder eiendomsskatt. Disse er ikke beregnet for den enkelte boenhet, men vil bli beregnet
av kommunen etter ferdigstillelse.
• Abonnement for tv-pakker og internett.
• Drift og vedlikehold av parkeringskjeller

Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt og blir fakturert eier. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtakelsen.

Eier
FF Boligsalg AS v. Arne Vinorum

Tomt
Tomten er målt opp med kartforretning etter formålsgrensen for BS4a og BS4b i reguleringsplanen, og vil få eget gårds og bruksnummer. Tomten har et samlet areal på ca. 6.965 kvm. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling, fradeling og eventuell sammenslåing.

Bruksareal
Bruksareal: 89 kvm

Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som er leilighetens mål innvendig, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom i prislisten, dette er leilighetens BRA areal fratrukket innvendige boder og veggene til disse. Arealene angitt i markedsføringsmaterialet er ikke å betrakte som eksakte arealer. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealene skulle bli 5% mindre eller større en det markedsførte.

Boder
I tillegg til evt. innvendig bod og/eller skapplass i leiligheten får samtlige leiligheter sportsbod plassert i felles innvendig bodanlegg eller ved biloppstillingsplass. Boder blir tildelt av utbygger i forbindelse med seksjonering. Innvendig bod og/eller avsatt plass til garderobeskap vil fremgå av salgstegningen for hver leilighet.

Sportsbodene leveres med himling og gulv av støvbundet betong, systemvegger av lakkerte stålrammer med netting og dør inn til hver bod. Skillevegger mellom sportsbodene vil bli utført av hele nettingvegger eller tette vegger med øverste del med netting for gjennomgående branndetektering, belysning, kabelføring, sprinkling og avfukting/ ventilasjon. Boder ved biloppstillingsplass leveres med tette vegger/ - dører mot garasje og med felles balansert ventilasjon og belysning.

Leveransebeskrivelse
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.

Hvis ikke annet er avtalt i kjøpetiIbud eller kontrakt, leveres leiligheten i tråd med denne leveransebeskrivelse. Leiligheten kan også mot pristillegg leveres med innredningspakkene, Levende, Landlig og Eksklusiv. Ved valg av konseptpakke vil en del av leveransebeskrivelsen endres knyttet til overflatekvaliteter, kjøkken, armatur, dørtyper, fargevalg med mer. Dersom man kjøper en av konseptpakkene skal dette krysses av i kjøpetilbudet, og egen rombeskrivelse for innholdet i konseptpakken skal følge i kjøpe- kontrakten. Mer informasjon om innhold og frister kan fåes ved henvendelse til megler.

De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift, TEK 17. Under detalj- prosjektering kan det bli mindre endringer ved prosjektet.

Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Enkelte illustrasjoner i salgsmateriellet kan vise forhold som ikke er i samsvar med standardleveransen, som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, fargesetting etc. 3D-tegninger er kun av illustrativ art og det er leveransebeskrivelsen som inngår i salgsoppgaven som er gjeldende. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte leiligheter.

Vinduenes plassering, format og mål i den enkelte leilighet kan avvike noe fra de generelle planer og fasader, som følge av blant annet den arkitektoniske utforming og/eller tekniske løsninger og avhengigheter.

Enheter som ikke er utformet for tilgjengelighet fremgår av leilighetsoversikt/prisliste.

Kjøper bes gjøre seg kjent med innholdet i leveransebeskrivelsen.

KONSTRUKSJON OG FASADE
Byggene vil bli utført med bærekonstruksjon i stål og betong. Fasadevegger vil bli utført som isolerte stenderverksvegger av tre med dampsperre, mineralullisolasjon og vindsperre utvendig kledd med teglforblending og trekledning.

GULV
1 stavs eikeparkett, Tarkett Shade, eik cream white, robust plank i bredde 162 mm, tilnærmet "kvistfri" 1. sortering. Selger kan eventuelt levere tilsvarende kvalitet fra annen leverandør. Man kan alternativt velge parkett i mattlakert hvit, hvitlasert oljet eller natur mattlakkert i stue/kjøkken, soverom, hall/entré og bod. Disse alternativene kan velges av kjøper uten priskonsekvens. Rettkant eikelist, 15x50 mm i lakkert utførelse tilpasses parkettvalget mht. farge. Mot tillegg i pris (tilvalg) kan et utvalg av andre parkettyper og gulvlistprofiler velges.

Det leveres gulvfliser på bad og vaskerom av typen Grespor Minos 30x30, eller tilsvarende. Det kan velges fritt mellom Grespor Minos 30x30 i fargene Ash, Night, Vulcanic eller Day. Det leveres fliser nedfelt i dusjsonen i tilsvarende kvalitet og farge i dimensjon 5x5. Der det er opplegg for vaskemaskin i bod/vaskerom, leveres flis på gulv med sokkelflis. Boder uten mulighet for vaskemaskin leveres parkett som standard. Selger kan uten varsel velge å tilby fliser i tilsvarende kvalitet og lignende farger fra annen leverandør, som tilvalg uten priskonsekvens for kjøper. Det kan velges samme flistype i gang og bod i stedet for parkett, som tillvalg uten priskonsekvens for kjøper. (Med gang menes første rom innenfor inngangsdør).

Sementbasert fuge på gulv i farge tilpasset flisvalg. Standard leggemåte er rettlagt. Andre leggemåter vil kunne bestilles som tilvalg. Leiligheter som har eget vaskerom får levert sokkelflis av samme flistype som gulvet.

Andre flistyper er tilgjengelig som tilvalg.

VEGGER
Vegger utføres som sparklet og malt betong og/eller malte gipsvegger. Veggene males i fargen 10679 Washed Linen som standard. Det kan velges mellom 7 andre utvalgte farger uten pristillegg, begrenset til en farge pr rom.

Veggene oppfyller forskriftskrav med hensyn til lydreduksjon og brannspredning. Vegger i baderom og wc-rom er isolerte. Innvendige vegger mellom leilighetene og mot korridorer er isolerte mht. lyd- og brann iht. gjeldende krav. Keramiske veggfliser på bad, levers av typen Cerev Cipreste 297x597 hvit, valgfritt i matt eller blank, eller tilsvarende på baderom. Sementbasert fuge i farge tilpasset flisvalg. Standard settemåte er rettsatt liggende format. Andre flistyper og settemåter vil kunne bestilles som tilvalg. WC-rom og vaskerom har malte vegger.

HIMLING
Innvendig tak leveres sparklet og malt uten synlige V-fuger i stue/kjøkken, soverom og evt. andre oppholdsrom. Himling males i farge NCS S 0500-N matt. Det kan forekomme ekstra nedforinger/innkassinger av tekniske årsaker/installasjoner. Typisk eksempel er innkassing/nedhimling av føringsvei for ventilasjonskanaler og sprinkelrør langs takenes sider og delflater, Mellom kjøkkenoverskap og tak leveres Sigdal takforing.

I bad, WC rom, vaskerom, gang/entré og bod leveres nedsenket heldekkende sparklet og malt gipshimling med netto takhøyde ca. 2,30 m. Alle leiligheter leveres med LED downlights i nedforet gipshimling på bad, WC rom og hall/entrè. Det leveres minimum 3 stk. downlights i hall/entrè og bad. Det leveres minimum 2 stk. downlights i WC rom. Overgang tak/vegg leveres listløse, fuget og malt. Takets hvitfarge males ca. 2 cm ned på vegg.

Himlingshøyden i stue/kjøkken, soverom og evt. andre oppholdsrom er ca. 2,60 m. Det kan i disse rom velges innfelte downlights i nedforet gipshimling som tilvalg, mot tillegg i pris. Dette reduserer himlinghøyden til ca. 2,4 - 2,5 m avhengig av sprinkelsystem og byggehøyde på type downlights og lignende som eventuelt velges som tilvalg.

ENTRÉDØRER/TERRASSEDØRER
Entrédørene til leilighetene leveres utførelse iht. arkitektens valg, med dørkikkert og FG-godkjent sikkerhetslås og i henhold til gjeldende teknisk forskrift mht. lyd og brann. Det leveres heve-/skyvedør med glass til balkong/terrasse med fabrikkmalt karm/ramme av tre med utvendig lakkert aluminiumsbekledning. Enkelte leiligheter leveres med slagdør av tre med glass og utvendig lakkert aluminiumsbekledning til balkong/terrasse evt sekundær balkong. Det fremgår av salgstegningene hvilke leiligheter/terrasser som får heve-/skyvedør evt slagdør.

VINDUER OG INNVENDIGE DØRER
Vinduer leveres som fabrikkmalte trevinduer i grafittgrå utførelse (RAL 7024) med utvendig lakkert aluminiumsbeslag. Det leveres energiglass iht. TEK 17. Vindussmyg leveres sparklet og malt i veggfargen.
Innvendige dører leveres med 1 speil kompaktdør, Sweedor Unique 01L, fabrikkmalt hvit NCS S 0500 N, farge Klassisk hvit som standard. Vitrinedør mellom gang og stue/kjøkken type Sweedoor Unique GW01L, med hvite karmer, fabrikkmalt hvit NCS S 0500 N, farge Klassisk hvit som standard. Innerdørvridere leveres av type Habo A13161-16, rustfritt børstet stål. Dørene leveres med flat terskel med luftespalte for ventilasjon. Hvitmalte listverk og utforing rundt innvendige dører. Listverk og utforinger leveres fabrikkmalt NCS S 05000-N, farge Klassisk hvit som standard, med synlig stift. Sparkling og maling av synlige stifter kan bestilles som tilvalg, mot tillegg i pris.

Det er minimum 1 åpningsbart vindu og/eller balkong/terrassedør pr. oppholdsrom. På grunn av byggets arkitektur og utforming må deler av vindusvasken påregnes som rutinemessig fellesvask for sameiet håndtert fra utsiden med egnet utstyr for tilkomst.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning leveres av Sigdal i type Horisont Palett i fargen S 5500 - N som standard, med 10mm sort homogen laminat benkeplate, med rett forkant. Sigdal Horisont har slette fronter og innfreste grep som markerer denne oppgraderte modellens linjerene design. Det kan velges blant flere standard Palettfarger på kjøkkenfronter, uten tillegg i pris. Det kan velges blant en rekke farger og mønstre for laminat benkeplate innenfor standardleveransen, uten pristillegg.

I leveransen inngår:
• Benkelengde og plassering iht. plantegning.
• Plassering og hvitevarer iht. plantegning, ferdig tilkoblet.
• 2 underskap som skuffeseksjon, minimum 40 cm. (kan fravikes i mindre leiligheter).
• Takhøye overskap med høyde ca. 228 cm fra gulv, iht. plantegning. Oppforing til tak/avslutningslist. Sigdal takforing med
høyde ca. 32 cm mellom kjøkken overskap og tak, leveres i samme farge som kjøkkenfronter.
• Høyskap og benkeskap forberedt for integrerte hvitevarer, med fronter.
• Integrerte hvitevarer fra Siemens, ferdig montert: Induksjon platetopp, stekeovn, helintegrert oppvaskmaskin og kjøl/frys
kombiskap. Pyrolyseovn kan velges som tilvalg, mot tillegg i pris.
• Det leveres 1-2 høyskap pr. kjøkken avhengig av leilighetstype og kjøkkenutforming. I leiligheter med 2 høyskap er kjøl/frys
kombiskap i det ene og stekeovn i det andre.
• Oppvaskbenk leveres med underlimt stålvask.
• Kjøkkenbatteri type Grohe Eurosmart Cosmopolitian, høy tut.
• Innfelte LED spotter under overskap, leveres av Sigdal og ID led downlight børstet stål (med tilkoblet dimmer).
• Det leveres ventilator av type Slimline Røros 602-12 Safe, med integrert komfyrvakt SE1000, med potenisialfritt signal,
under overskap over platetopp levert og montert av ventilasjonsentreprenør.
• Kjøkkenhette leveres med lys, timerfunksjon, spjeld og potenisalfritt sigdal.

Det utarbeides egne kjøkkentegninger for den enkelte leilighet.

Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel.

Som tilvalg kan det velges blant Sigdal sine andre kjøkkenmodeller så langt det passer leilighetens planløsning og romhøyde. Som tilvalg kan det leveres oppgradert hvitevarepakke innenfor samme målbegrensninger. Det vil bli utarbeidet egne pristilbud på slike tilvalg. Som tilvalg kan det også velges andre kjøkkenbatterier.

GARDEROBE
Det leveres ikke garderobeskap. Der salgstegningene viser skap, er dette kun å regne som en illustrasjon av skappotensiale i leilighet. Garderobeskap og skyvedørsgarderober kan bestilles som tilvalg hos Sigdal, mot tillegg i pris.

BAD
Bad inneholder dusj, wc, baderomsinnredning med servant og speilskap med lys og stikk samt opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel.
Som standard baderomsinnredning leveres Foss Bad Variant Hvit Matt, 2 skuffer med integrert grep. Et utvalg andre typer av Variant-serien leveres som tilvalg, uten priskonsekvens.

Baderomsinnredningen leveres med brede skuffer og heldekkende servant i bredde 60, 80, 90 eller 120 cm. Bredde på baderomsinnredningen fremkommer av endelig plantegning av leiligheten og hensyntar krav til tilgjengelighet og plassbehov til dusj, toalett, vaskemaskin og kondenstørketrommel. Ett-greps servantbatteri type Grohe Eurosmart Cosmopolitian eller tilsvarende.

Speilskap med underlys og lystopp, leveres over baderomsmøbel i samme bredde som servantskap med 2 skuffer. Det leveres integrert stikkontakt i speilskapet.

Vegghengt toalett innbygget med skjult cisterne av typen Geberit Duofix Sigma Cisterne. Toalettskål type Villeroy & Boch ONOVO med ONOVO kompakt slimline sete, med soft lock toalett lokk. Geberit betjeningsplate Sigma01 Krom.

Dusjhjørne 90 x 90 cm med innfellbare hengslede dører type Alterna Picto eller tilsvarende, nedsenket sone. Dusjgarnityr med blandebatteri type Grohe New Tempesta Cosmopolitian, eller tilsvarende.

I wc-rom leveres vegghengt toalett av samme type som på bad. I wc-rom leveres også vask med skap og samme blandebatteri som på bad. Speil på vegg over vask, stikkontakt og el.uttak for lys.

Som tilvalg er det mulig å velge blant andre toalettskåler, dusjvegger, dusjbatterier/-garnityr, servantbatterier og servantmøbler.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Tekniske anlegg, rør, føringsveier og sjakter er skissemessig tegnet inn på tegninger som omfattes av kjøpekontrakten. Endelig plassering av disse bestemmes etter hva som er hensiktsmessig og nødvendig. Selger tar et særskilt forbehold om at det kan bli endring av plassering av sjakter.

BALANSERT VENTILASJON MED VARMEGJENVINNING
Leilighetene får balansert mekanisk ventilasjon med tilluft på soverom og stue/kjøkken, avtrekk på bad og kjøkkenhette. Det vil bli levert ett ventilasjonsaggregat for balansert ventilasjon med varmegjenvinning og elektrisk ettervarming av luften i hver leilighet. Aggregatet vil i hovedsak bli plassert i tak i hall/gang, alternativt bod.

I utleiedel leveres eget ventilasjonsaggregat i overskap på kjøkken eller i tak i gang.

SPRINKLERANLEGG
Hele bygget med fellesarealer, leiligheter og garasje blir fullsprinklet. Sprinklerhoder kan bli plassert både i tak og i vegg oppunder tak, samt på balkong/terrasser. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å bygge rørføringer i synlige delhimlinger, innkassinger og/eller nedkassinger.

ENERGIMÅLERE
Alle leilighetene utstyres med målere for registrering av strømforbruk.

Prosjektet planlegges med egen varmesentral med varmepumpe og brønnpark (grunnvarme). Energikostnadene fordeles etter arealbrøk. Leilighetene leveres uten energimålere, men er forberedt for ettermontering av fjernavleste energimålere som kan administreres med tilhørende fordelings- og administrasjonsavtale.

STRØM OG LYS
Alle leiligheter utstyres i samsvar med gjeldende forskrifter og normer for elektro på tidspunkt for prosjektering og anmeldelse. Det leveres Elko RS16 som standard. ELKO pluss pakke kan velges som tilvalg, mot tillegg i pris.

Antall El-punkter vil være i henhold til gjeldende regelverk. I tillegg til lyspunkter inne i leilighetene, leveres lyspunkt inklusiv lysarmatur og dobbelt stikk på balkong/terrasse. Kombinert eller separate sikringsskap og skap til fiberboks for bredbåndskabel og WIFI plasseres i gang/entre eller bod i hver enkelt leilighet. Annen plassering kan forekomme der det er hensiktsmessig eller nødvendig.
Der det leveres downlights som standard, styres de med dimmere.

Det leveres avstillingsknapp for brannalarm i felles korridor i hver etasje og i boligparkering etasjen.

INTERNETT, TV OG TLF
Utbygger vil fremforhandle avtale med anerkjent fiberleverandør, om opplegg for leveranse av Internett/ bredbånd, og med mulighet for individuelle TV/radio-pakker til kjøpere som ønsker dette. Avtalen vil sikre leveranse av signaler til TV og bredbånd. Fremforhandlet avtale med bindingstid inntil 3 år vil bli overført til sameiet.

PORTTELEFON
Det leveres porttelefon med kamera ved utvendig hovedinngangsdør til hvert leilighetsbygg. I hver leilighet leveres det porttelefon med monitor. I tillegg leveres ordinær ringeklokke utenfor inngangsdør til hver leilighet.

BALKONGER/TERRASSER
Terrasser utføres med gulv av type Møre Royal i mørk brun, eller tilsvarende kvalitet. Balkongrekkverk leveres både med stolper og klart glass og spilerekkverk. Det leveres utvendig belysning på terrasse/balkonger av type Spike 1100 LED + kontakt, eller tilsvarende.

Ferdigattest
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Brukstillatelse/ferdigattest besørges av selger. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom kjøper likevel velger å overta, er det ulovlig å bebo boligen/ta boligen i bruk (kan flytte inn møbler, men ikke overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

Oppvarming
Energibehovet til oppvarming av varmt tappevann og romoppvarming dekkes ved etablering av en lokal energikilde som tilfredsstiller forskriftskrav til energileveranse fra fornybar energikilde. Varme er planlagt hentet fra grunnen gjennom brønnpark i parkeringsarealene. Romoppvarming dekkes ved termostatstyrt vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken, gang/entré og soverom. Elektriske varmekabler på baderom. Termostat for hvert rom.

Det leveres gasspeis type Vision Line Superior 55 L, i leiligheter der det er fremkommer av salgstegningene. Peisen leveres med sort innramming med Visionline S40-3 grå steiner, som standard. Det kan velges mellom andre alternative omramminger som tilvalg, uten pristillegg. Prosjektet får sentralt gassanlegg med fordelerskap på balkong/terrasse. Det blir mulighet for gassuttak på terrasse/balkong mot tillegg i pris.

Om ikke mange år, vil det kreves at all boligoppvarming i Norge skal skje uten bruk av fossilt brennstoff. Derfor er alle gasspeiser i prosjektet forberedt for å benytte biopropan, en miljøvennlig gasstype som er laget av biologisk materiale. De nye gasspeisene vil også kunne regulere flammehøyde og har et nytt tiltalende design.

Energimerking
Alle boliger som selges etter 1. juli 2010 skal energimerkes iht. energimerkeforskriften. Hver bolig vil senest ved overtagelse få en energiattest som bekrefter energimerket iht TEK 17.

Eiendomsskatt
Det er ikke eiendomsskatt i Drammen Kommune.

Forsikring
Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring gjennom eierseksjonssameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Konnerud Utvikling AS har tegnet salgsrisikoforsikring gjennom NBBL Fulltegningsforsikring, som innebærer at prosjektet vil kunne vedtas igangsatt med lavere forhåndssalg enn forutsatt i denne salgsoppgave. I det tilfelle at forsikringen trer i kraft vil Forsikringsselskapet overta ansvaret for eventuelt usolgte leiligheter i forbindelse med overtakelsen. Det gjøres oppmerksom på at usolgte leiligheter kan leies ut frem til de blir solgt. Kontakt megler for detaljer knyttet til salgsrisikoforsikringen.

Formuesverdi
Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdi for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Formuesverdien for sekundærboliger utgjør 90%. For nærmere info, se www.skatteetaten.no.

Sameie
Utbygger vil inngå avtale med anerkjent boligforvalter om forvaltning av sameiet med varighet på 3 år.

Leilighetene kan bli inndelt i flere boligsameier slik utbygger finner det hensiktsmessig. Sameiene vil ha delt eierskap gjennom realsameiet til felles leke- og oppholdsareal.

Eierseksjonen/selveierleiligheten med tilhørende parkerings- plass/bruksrett til parkering og sportsbod vil tilhøre et sameie.

Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes ved seksjonering. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesareal innenfor eiendommen.

Leilighetene vil bli fradelt som selveierleiligheter/eierseksjoner. Parkeringsplasser, takterrasser, bod og lignende kan bli organisert som bruksretter.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Grunnboksutskrifter er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler. Boligene vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet på 2G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser.

Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/erklæringer for å sikre privatrettslige eller offentligrettslige interesser. Slike servitutter/ erklæringer kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk, vann- og avløpsnett e.l. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/ avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen for prosjektet.

Utleie
Eier har full rettslig råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.

Regulering
Tomten er regulert til sentrumsformål. Reguleringskart og bestemmelser kan besiktiges hos megler. Utbygger har sendt inn søknad om rammetillatelse som er til behandling hos Drammen kommune. I Områderegulering for Konnerud sentrum har eiendommen benevnelsen BS4a og BS4b. Eiendommen ligger gnr. 80, bnr. 1660. Tomten er målt opp med kartforretning etter formålsgrensen for BS4a og BS4b i reguleringsplanen, og vil få eget gårds og bruksnummer.

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Antatt ferdigstillelse/innflytting vil være 3. kvartal 2024. Byggestart er avhengig av at tilstrekkelig antall leiligheter er forhåndsolgt. Videre er byggestart avhengig av at nødvendig offentlig godkjennelse vil bli gitt. Byggestart defineres her som oppstart grunnarbeider for leilighetene.

Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsedato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.
Det beregnes dagmulkt fra dette overtagelsestidspunktet.

Dersom oppstart endres, forskyves planlagt overtakelsestidspunkt tilsvarende, uten at dette utløser noe krav på dagmulkt, se for øvrig bestemmelsene i Bustadoppføringslova §18. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider som påvirker byggetiden, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova §11 er oppfylt.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 6 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 13 350,- (Dokumentavgift (2,5% av tomteverdien))
kr 13 900,- (Anleggsbidrag til infrastruktur (Gasspeis))
kr 17 800,- (Oppstartskapital sameie)
--------------------------------------------------------
kr 46 420,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 7 036 420,- (Totalpris inkl omkostninger)

Selgers forbehold
Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Selger tar forbehold om å foreta endringer/ omregulering av omkringliggende bebyggelse, eventuell regulering av enkeltseksjoner til næringsvirksomhet og endringer av utomhusarealer i forhold til det som er presentert for kjøper.

Det tas dermed generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid, herunder eventuelle prosessuelle steg som måtte forstyrre fremdriften, finansielle forutsetninger og leveranseavtaler. Disse forbeholdene vil også kunne føre til eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring.

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Alle opplysninger i leveransebeskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende. Selger tar forbehold om endringer pålagt av offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets gjennomføring.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering, boder og eventuelle andre rettigheter på den måten som anses mest hensiktsmessig. Dette kan være som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter regulert i vedtekter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt anleggseiendom med ideelle eierandeler, tinglyste bruksretter eller bruksretter fastsatt i vedtekter.
Selger forbeholder seg retten til å endre antall seksjoner og sammensetningen av usolgte enheter dersom det vurderes som hensiktsmessig.
Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner i bygningene.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpetilbud på fritt grunnlag. Selger kan velge å tildele leiligheter uten å begrunne tildelingen og uten forutgående varsel til andre som har lagt inn bud på samme leilighet.
Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg å anvende eller kreve endringer i standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i midlertidig kjøpsavtale/bud.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe et administrasjonsgebyr som innbetales til meglers klientkonto. Eventuell endring krever utbyggers samtykke. Se ellers bestemmelsene knyttet til salg av kontraktsposisjon.
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av dem som inngir bud.

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre kunde-kontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.

Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Selger forbeholder seg retten til å transportere sine rettigheter og forpliktelser underveis i prosjektet.
Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospektet forøvrig. Prospektet inneholder flere perspektiver, utsiktsbilder og datagenererte bilder, som kan avvike fra endelig oppførelse med hensyn til arkitektur, tekniske løsninger, byggenes plassering på tomten og utsiktsforhold. Alle illustrasjoner må dermed betraktes som omtrentlige og skissepregede.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av 23.05.97 nr. 12. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig.

Boligen leveres i byggerengjort stand.

Videresalg av kontraktsposisjon
Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Lovens utgangspunkt er at utbygger skal holdes skadesløs ved avbestilling. Det vil si at den som avbestiller må dekke alle tap som måtte oppstå på selgers hånd. Selger kan alternativt velge å fremsette et tilbud om et fast avbestillingsgebyr som, om det aksepteres av kjøper, vil utgjøre grunnlaget for et endelig oppgjør mellom partene. Størrelsen på avbestillingsgebyret vil i tilfelle bli beregnet i det enkelte tilfelle.

Salg av kontraktsposisjoner er kun tillatt etter godkjenning fra selger. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning og overskjøte eiendommen til opprinnelig kjøper. Om slikt samtykke gis, vil selger normalt kreve at opprinnelig kjøper er solidarisk ansvarlig inntil ny kjøper har gjort opp kjøpesummen i sin helhet i forbindelse med endelig overtakelse/ferdigstillelse av boligen. Selger vil fastsette et transportgebyr i de tilfeller hvor samtykke gis. Transportgebyr vil normalt utgjøre kr 100 000,- for dette prosjektet. Utbygger står fritt til å fastsette dette i det enkelte tilfellet. Eventuelle tillatelser til salg av kontraktsposisjon vil kun bli gitt for en begrenset periode.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Det er avtalt fastpris provisjon kr 60.000,- inkl oppgjørshonorar.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
18-22-0222

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Tilvalg
Ved valg av prosjektstandard innenfor gitte rammer og tidsfrister vil det være mulig å gjøre enkelte individuelle tilpasninger. Mulighet for tilvalg og endringer kan medføre tillegg i pris. Selger/totalentreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene starter utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning og bestilling vil fremkomme samt eventuell betydning for overtakelsestidspunktet. Etter at byggingen har startet, tas det forbehold om at enkelte endringer ikke kan gjennomføres da innkjøpene og byggingen kan ha kommet for langt. Det kan ikke gjøres endringer på byggenes tak, fasade, vinduer, utvendige dører, balkonger, terrasser og fellesarealer inne og ute. Det kan ikke bestilles innredning som medfører endringer av faste tekniske installasjoner som ventilasjon, sprinkler, elektro, vann og avløp. Det kan ikke benyttes andre leverandører eller utførende ved kjøp av tilleggstjenester/ endringer enn de utbygger og totalentreprenør har valgt for prosjektet. Kjøper vil bli kontaktet for tilvalgsmeny på et senere tidspunkt, etter at kjøpekontrakt er inngått.

Dersom kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette bestilles skriftlig av selger eller den selger måtte oppnevne. Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den Selger måtte oppnevne. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. bustadoppføringslovas §44. Selger har ikke rett eller plikt til å utføre endringer/tilleggsbestillinger (tilvalg) som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere.

Endringer og tilvalg må bestilles skriftlig innen de frister Selger eller den Selger måtte oppnevne av hensyn til prosjektets fremdrift setter. Endringer og tilvalg faktureres ihht entreprenørens bestemmelser.

Lovanvendelse
Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppførings- lova (lov av 13. juni 1997 nr. 43). Loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr.§3.

Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er profesjonell/investor, eller etter at boligen er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Profesjonell kjøper/ investor vil i disse tilfellene måtte innbetale forskudd uten at dette blir sikret ved garanti. Selger står likevel fritt til å selge etter Bustadoppføringslova. Kjøpekontrakt vil bli inngått iht. standard kjøpekontrakt, som kan fås ved henvendelse til megler. Kjøper aksepterer denne ved inngivelse av bud.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Eie Nybygg AS
EIE Nybygg Oslo Viken
Org. nr:926376292
Bærumsveien 210
1357 Bekkestua
Tlf:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler / Partner / Fagansvarlig Ole Herman Grongstad

Saksbehandlere
Ole Herman Grongstad
EIE Nybygg Oslo Viken
Eiendomsmegler / Partner / Fagansvarlig
Mob: 93 49 01 19 / E-post: ohg@eie.no

Martin Tobias Strand
Eiendomsmegler / Partner
Mob: 98 13 52 80 / E-post: mts@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Konnerudparken E303 - Transport
For mer om objektet
Konnerudparken E303 - Transport

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: