Bilde 1 av Åsen 8Bilde 2 av Åsen 8
Digital salgsoppgave • Prosjekt
Åsen 8

5281 Valestrandsfossen • Osterøy kommune

Prisantydning i prosjekt

kr 2 390 000 - 5 190 000

Arealer: 0 - 0 m²Antall enheter: 7 (2 solgt)Byggeår: 0
4 av 9 SOLGT - høy standard, heis, fast garasjeplass og utsikt. Mulighet for egne tilpasninger!
Se alle enheter i prosjektetLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Leilighet
Eierform
Selveier
Etasje
1 - 1 etg
Tomt
Eiet tomt 945 m²
Oppdragsnummer
81209025

Dette prosjektet består av følgende enheter:


 m², soverom, solgt!

Les mer om enhet H0102 her


 m², soverom, kr 5 190 000.

Les mer om enhet H0202 her


 m², soverom, kr 3 590 000.

Les mer om enhet H0104 her


 m², soverom, kr 4 390 000.

Les mer om enhet H0201 her


1 etg,  m², soverom, solgt!
Denne enheten er ikke lenger tilgjengelig


 m², soverom, kr 3 590 000.

Les mer om enhet H0101 her


 m², soverom, kr 4 690 000.

Les mer om enhet H020 her

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til salgoppgave med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet.

Hovedoppdragsnummer
81-20-9025

Eiendom
Åsen 8, 5281, Valestrandsfossen

Matrikkel
Gnr. 137 bnr. 200 i Osterøy kommune

Eierform
Selveier

Ferdigstillelse
Det er estimert total byggetid på 15 mnd fra byggestart, pluss tid til detaljprosjektering, offentlig godkjenning og søknad om igangsetting. Dette er et foreløpig estimat, og kan avvikes. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett på dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser. Ferdigstillelse vil avhenge av tidspunkt for oppheving av forbehold.

Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtagelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtagelsesperioden begynner og slutter. Senest 4 uker før ferdigstillelse skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtagelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktutløsende, og skal ligge innenfor angitt periode.

Selger skal innkalle til overtagelsesforretning etter bustadoppføringslova §15. Selger er ansvarlig for at det skrives protokoll fra overtagelse, i henhold til bilag i kontrakten.

Ansvarlig megler
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Christine Terkelsen

Hjemmelshaver
Oddvar Tveiten

Priser fra - til
Priser fra 2 390 000 - til 5 190 000

Arealer
Primærrom: 58 kvm - 123 kvm, Bruksareal: 65 kvm - 140 kvm

Fellesutgifter
Det vil bli opprettet et sameie for eiendommen. Sameiet vil få egne vedtekter.

Kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter, eiendomsskatt og renovasjon for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da husene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Bergen kommune vil fakturere i etterkant av ferdigstillelse av boligene.

Energimerke
Boligene vil energimerkes før overtagelse.

Beliggenhet
Prosjektet ligger fantastisk til like ved Valestrandsvågen i Osterøy kommune. Leilighetene vil få en solrik beliggenhet med nydelig utsikt over Valestrand, og mot fjord og fjell. Området rundt består av spredt bebyggelse med eneboliger og flermannsboliger. Bygget vil gå over fire etasjer med garasjeplasser i kjelleretasje - Herfra er det heis opp til alle etasjer. Leilighetene vil være av ulik størrelse og alle vil få tilhørende balkong.

Nærmeste butikk er Coop Extra som ligger i 10 minutters gange fra boligene. Her finner du også dagligvare, café, puber, gavebutikk og frisør. Ellers finner du Osterøy handlesenter i Lonevåg med både apotek, vinmonopol og post. Her finner du også treningssenter. Er du glad i å gå tur, er det mange turløyper i nærområdet. Her er det både fjellturer og turer i skog og mark. Det er også fiskemuligheter i sjø, elv og vann.

Du finner Valestrand og Reppen barnehage like i nærheten til den yngste. For de litt eldre barna ligger Valestrand skule i Valestrandsvegen 800 meter unna(1-7 klasse). Ved Valestrandsfossen er det også idrettsplass. Av ungdomsskoler ligger Danielsen Ungdomsskole 600 m unna, Osterøy ungdomsskole samt Osterøy videregående skole ligger i Lonevåg ca. 8 km unna.

Ellers tar det ca. 15 minutter med bil til Osterøybroen med fastlandsforbindelse til Bergen. Osterøybroen var nedbetalt i 2015, og er dermed gratis å passere. Ferjen fra fergekaien på Valestrand tar deg til Breistein på ca 10 minutter. Herfra er det hyppige avganger hele dagen. Det er et par minutters gange til nærmeste busstopp med hyppige avganger til Bergen og Arna.

Hjertelig velkommen til visning!

Tomt
Eiet tomt, 945 m²
Boligene seksjoneres og vil ha felles eiet tomt.

Utomhusarealene vil være gruset vei og parkering. Utvendige murer leveres som betongmurer. Prosjektet får 1 stk utvendig spylekran. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer med hensyn
til utforming og materialvalg. For ytterligere informasjon, se vedlagt leveransebeskrivelse og utomhusplan. Fullførelsen av utomhusarbeider er avhengig av årstid og værforhold. Derfor gjøres kjøper oppmerksom på at dette vil kunne bli ferdigstilt og overtakelsesforretning for disse avholdt etter overtakelse av boligen. Det må påregnes byggeaktivitet og anleggsvirksomhet frem til arbeider er fullført.

Formuesverdi
Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016).

Vei / Vann / Kloakk
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Offentlig vei.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning
Tomten inngår i reguleringsplan for Fosslia bustad plan ID 12532016006.
Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Servitutter / Rettigheter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnbokblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon.
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 2G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kopi av grunnbok med servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av megler.
Disse er medtatt i standard kjøpekontrakt som er vedlegg til denne nøkkelinformasjonen.

Sameiet
Det vil bli opprettet et sameie for eiendommen. Det vil bli satt en sum for felleskostnader. Disse er ikke endelig fastsatt. Sameiet vil få egne vedtekter.

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i boligen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforhold.

Sameiet er ikke tilknyttet sikkerhetsordning for tap på felleskostnader. Sameierne hefter for felleskostnader etter sin sameiebrøk. Herav hefter man ikke for andre sameieres ubetalte fellesutgifter, men man kan likviditetsmessig måtte legge ut for nødvendige kostnader som sameiet pådrar seg for å opprettholde forsvarlig drift. Slike utlegg vil i så fall være sikret ved 1. prioritetspant i slik bolig som tilhører den som ikke har betalt sin andel av fellesutgifter.

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen og utomhusarealer være forsikret av utbygger. Kjøper må selv besørge egen innbo- og løsøreforsikring. Byggforsikring vil besørges av sameiet, og dekkes av felleskostnadene. Selger er forpliktet til å holde eiendommen forsikret frem til hele prosjektet er ferdigstilt, dette innbefatter også utomhusarealer.

Utleie
Boligen vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål.

Fordeler ved å kjøpe nybygg
Det er mange fordeler for den som kjøper ny bolig.

For mange er det fristende å starte med blanke ark i en helt ny bolig, og det kan være mange fordeler ved å kjøpe nybygg. En av disse er at du får god tid til salg av egen bolig og forberedelse av flytteprosessen.

Lavere omkostninger og høy trygghet
Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi.

Lavere driftskostnader/fellesutgifter
Ved kjøp av ny bolig er det gjerne mindre vedlikehold. Du sparer penger på oppussing og det er strenge krav til isolasjon og høy energieffektivitet. Boligene blir oppført etter de nyeste byggestandarder og tekniske krav både til inneklima, isolasjon og miljø.

Du bestemmer!
Vil du være med på utformingen av leilighetens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt.

Annet
Kjøper samtykker til elektronisk kommunikasjon.

Dersom en ytelse er ulikt angitt i leveransebeskrivelse og øvrig salgsinformasjon (herunder salgstegninger), gjelder leveransebeskrivelsen.

Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, rørføringer og lignende som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til reduksjon av vederlaget. Tilsvarende kan selger foreta endringer i fellesarealer, bygningskropp m/ tilhørende tekniske anlegg samt utomhusarealer. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper skriftlig om dette for så vidt gjelder endringer ved boligen.

Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i
prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning dersom arealet er mindre en 5% enn angitt.

Alle rom ryddes, kostes og støvsuges før overlevering. Innvendige overflater blir vasket en gang. Før bruk bør kjøper foreta finvask av boligen. Utvendige private arealer og felles arealer ryddes for byggavfall. Mindre gjenstander som spiker, skrues mm kan forekomme.

Det legges opp til forhåndsbefaring av boligen før overtakelse. Selger vil på forhånd sende kjøper skriftliginformasjon om tidspunkt for befaring mv.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og
sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker imaterialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

Det tas forbehold om endringer på plantegninger for fremføring av sjakter for tekniske føringer.

Selger har ikke anledning til å tegne eierskifteforsikring da denne forsikringen ikke tilbys profesjonelle aktører.

Selger forbeholder seg retten til å endre pris og salgsbetingelser på usolgte enheter.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Det vil bli opprettet et sameie for eiendommen. Det vil bli satt en sum for felleskostnader.  Sameiet vil få egne vedtekter.

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i boligen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforhold.

Sameiet er ikke tilknyttet sikkerhetsordning for tap på felleskostnader. Sameierne hefter for
felleskostnader etter sin sameiebrøk. Herav hefter man ikke for andre sameieres ubetalte
fellesutgifter, men man kan likviditetsmessig måtte legge ut for nødvendige kostnader som sameiet pådrar seg for å opprettholde forsvarlig drift. Slike utlegg vil i så fall være sikret ved 1. prioritetspant i slik bolig som tilhører den som ikke har betalt sin andel av fellesutgifter.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
2 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

1 369,50 (Omkostninger totalt)

2 391 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Selgers forbehold
Det er gitt rammetillatelse.
Det tas forbehold om igangsettingstillatelse.
Det tas forbehold om endelig godkjent seksjonering.

Samtlige tillatelser er tilgjengelig for gjennomsyn hos megler.

Oppdragsnummer
81-20-9025

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Åsen 8
For mer om objektet
Åsen 8

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: