Skatt og salg av bolig

Skatt ved salg av eiendom

Skatt ved salg av bolig
For å få skattefritak ved salg av egen bolig må du ha eiet boligen i minst 12 måneder og bodd i den i minst 12 av de siste 24 måneder. Tidspunkt for botid regnes fra innflytting (normalt fra registrering i Folkeregisteret), mens tidspunkt for opphør av botiden ved salg er ved aksepttidspunktet. Det er derfor viktig å være bevisst på disse fristene når en skal sette i gang salgsprosessen avhengig av om en forventer å selge med gevinst eller tap.

Skatt ved salg/utleie av fritidsbolig
Når det gjelder fritidsbolig må den være brukt til dette formålet i minst 5 år innenfor en eiertid av minst 8 år. Brukstiden kan opparbeides for flere fritidseiendommer samtidig. Det vil si at du kan ha både hytte på fjellet og ved sjøen og selge skattefritt hvis ovennevnte vilkår er oppfylt.
Leier du ut fritidsbolig som ikke er utleiehytte, er 85 prosent av utleieinntekten over 10 000 kroner skattepliktig.

Skatt ved utleie av bolig
Har du leieinntekter fra din egen boligeiendom, er leieinntekten skattefri hvis;
– du bruker minst halvparten (beregnet ut fra utleieverdi) av boligen selv, eller
hele eller en større del av boligen leies ut og leieinntekten ikke overstiger kr 20 000 i løpet av inntektsåret.
– Det generelle vilkåret for skattefritak gjelder også for tomannsbolig. Utleieinntekt fra tomannsbolig vil således bare være skattefri dersom eieren selv benytter minst halvparten av hele tomannsboligen, regnet etter leieverdien, til egen bruk. Leieinntekt fra tomannsbolig hvor de to leilighetene har samme utleieverdi, og eieren selv benytter den ene leiligheten, vil etter dette være skattefri.
«Minst halvparten av boligen» betyr at utleieverdien for den delen du bruker selv er lik eller høyere enn for den delen du leier ut.
Den generelle skattesatsen på utleie er p.t. på 24 %, med mindre man faller inn under noen av unntakene for beskatning av utleie. Ved gevinst-/tapsberegning tar man utgangspunkt i salgssum minus kjøpesum. I tillegg kan omkostninger og vedlikeholdsutgifter komme til fradrag.

Skatt ved salg av fast eiendom i utlandet
Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig til Norge etter de norske skattereglene. Tap ved salg av fast eiendom i utlandet er bare fradragsberettiget i Norge i de tilfeller eventuell gevinst ville vært skattepliktig hit.
Ved salg av fast eiendom i et land som Norge har skatteavtale med, skal gevinst ved salget vanligvis skattlegges i det landet hvor eiendommen ligger og etter de reglene som gjelder der. Den enkelte skatteavtalen inneholder også regler om hvordan man unngår at samme inntekt blir skattlagt i begge land. Hvis du skal selge bolig eller fritidseiendom i utlandet så bør du ta kontakt med likningskontoret for å få opplysninger om skatteplikten i Norge og om det er inngått skatteavtale med det land der eiendommen ligger.

Vedlikeholdskostnader
Du får ikke fradrag for vedlikeholdskostnader som knytter seg til en boligeiendom der du har skattefrie leieinntekter. Dette gjelder også for fritidseiendommer, selv om du har leieinntekter som blir skattlagt med 85 prosent av det som er over 10 000 kroner. Ved overgang fra fritaksligning til regnskapsligning gis det ikke fradrag for vedlikeholdskostnader dersom utleien strekker seg over mindre enn halve inntektsåret.

Ligningsverdi
Ligningsverdien har betydning for beregning av formuesskatt. Ligningsverdien utgjør for bolig pt. 25 % av markedsverdi, mens den for sekundærbolig utgjør 90 %.
For mer utfyllende informasjon om skattereglene, besøk skatteetaten.no. Husk alltid å kontakte ditt lokale likningskontor eller en skatteadvokat hvis du trenger konkrete råd.

EIE FRANCHISE AS - Organisasjonsnummer: 989 081 349

Verdivurdering
Selge bolig?

Bestill uforpliktende verdivurdering

Bestill en verdivurdering av din bolig