Viktige begreper

Det er en stor transaksjon å skifte bolig. Og det er ikke alt som er like enkelt å forstå. Her har vi samlet en rekke vanlige temaer som kan dukke opp i en kjøp- eller salgsprosess. Vi anbefaler deg å ta en titt på disse sidene. Har du eventuelle spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med en av våre meglere.  De svarer gjerne på spørsmål fra deg.

 • 1 Hva er et pantedokument?

  Et pantedokument er et dokument som går ut på at det er stilt sikkerhet for å oppfylle en gjeldsforpliktelse. Grunnlaget er gjerne et gjeldsbrev som er undertegnet av den som har lånt kapital, og pantedokumentet gir långiver sikkerhet for at beløpet blir tilbakebetalt.

 • 2 Hva er tinglysning?

  Tinglysing er en offentlig registrering av blant annet eierskap og andre rettigheter og plikter knyttet til eiendom. Ved eierskifte av boliger tinglyses normalt skjøtet over på kjøper, i tillegg til kjøpers pantedokumenter. Alle rettsstiftelser som går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom, kan tinglyses. Fordelen med tinglysing er at man oppnår rettsvern overfor tredjemann, som blant annet er viktig for å kunne råde over eiendommen ved salg, pantsettelse mv, men også for å unngå dobbeltsalg og uenighet om hvem som eier eiendommen.

 • 3 Hva er dokumentavgift?

  Dokumentavgift er en avgift som skal betales ved tinglysing ved eierskifte en rekke boligtyper. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av markedsverdien på tinglysningspunktet, som normalt vil si kjøpesummen. Ved gave eller gavesalg, er det markedsverdien som skal legges til grunn. Det er kjøper som betaler dokumentavgiften ved eierskifte. Ved kjøp av enebolig, tomannsbolig, eierseksjoner og sameieandeler, påløper det dokumentavgift, mens borettslagsandeler er fritatt denne avgiften.

 • 4 Hva er energimerking?

  Energimerking ble innført i 2010 for å gi kjøper et bedre vurderingsgrunnlag med hensyn til energibruk i boligen. Energimerking skal bidra til å øke bevisstheten om energieffektivisering og valg av energikilder. Merkingen gjøres ut fra standardiserte betingelser og tar ikke hensyn til bruksmønster. Energikarakteren skal fortelle noe om hvor energieffektiv boligen er. Karakterskalaen går fra A til G, der A er det mest energieffektive. God isolasjon i vegger og vinduer, bruk av varmepumper og/eller solvarme reduserer behovet for energi og gir bedre energikarakter. Oppvarmingskarakteren er en fargeskala som går fra rød til grønn, der grønn er best.

 • 5 Hvordan energimerker jeg boligen min?

  Velger du enkel registrering må du svare på noen enkle spørsmål som type bygning, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte. Velger du en mer avansert registrering, må flere spørsmål som alder på vinduer, kvalitet på isolasjonen mv besvares. For mer info, se: http://www.energimerking.no/no/Energimerking-Bygg/Energimerking-av-bolig/

 • 6 Hva er forskjellen mellom BTA og BRA og P-ROM?

  BTA er forkortelsen for bruttoareal og er boligens totale areal inklusiv yttervegger. BRA er bruksarealet, det vil si boligens innvendige areal, målt til innsiden av boligens vegger. P-ROM, også kalt primær areal, er BRA av innredete rom (eksklusiv kott, boder ol.) Det er viktig å være klar over at normene for måling av areal, som takstmenn er underlagt, ikke nødvendigvis samsvarer med hva som er godkjent av kommunen. Takstmannen kan dermed dermed måle boligen, i henhold til bruken av arealet, mens det er andre regler som bestemmer hvorvidt rommet er godkjent til varig opphold. Megler plikter å sjekke lovligheten av bruken, og dette skal fremgå av salgsdokumentene.

 • 7 Hva går de nye budreglene ut på?

  Frem til 1. januar 2014 måtte du som kjøper inngi det første budet skriftlig, gjerne ved å bruke meglers budskjema, for deretter å forhandle med selger via megler pr. telefon. Nå må ikke bare det første budet dokumenteres skriftlig, men også etterfølgende bud, budforhøyelser og endringer foreligge skriftlig. Også selgers aksept, motbud og avslag skal skje skriftlig. Hvis budreglene ikke følges, skal megler unnlate å formidle budet mv.

 • 8 Kan jeg by på flere boliger samtidig?

  Du bør aldri by på mer enn én bolig av gangen. Et bud er alltid bindende, inntil selger har avslått budet eller fristen er oversittet. Husk at du ikke har angrerett ved salg/kjøp av eiendom. Unngå derfor uheldige situasjoner, som lett kan oppstå dersom du er med på flere budrunder samtidig.

 • 9 Hva er en eierseksjon?

  Eierseksjon er en selveid bolig, som gir ustrakt rådighet over enheten. Det medfører ansvar for den innvendige seksjonen, samt et fellesansvar for selve bygningen. Eierseksjonsameier bestemmer via valgte organer, sameiestyret, og vedtar vedtekter som setter nærmere grenser for bruken, fordeling av felleskostnader, vedlikehold mv.

 • 10 Hva er en andelsleilighet?

  Når man kjøper en andelsleilighet, kjøper man en borett til en spesifikk leilighet i borettslaget. Du overtar normalt en del av fellesgjelden, og må legge denne andelen til den kjøpesummen som betales ved kjøpet. Totalsummen av kjøpesum og fellesgjeld, utgjør prisen for leiligheten. Andel av fellesgjelden følger eier av enheten, og innfris normalt ikke når du selger leiligheten. Andelsleiligheter er unntatt fra dokumentavgift ved eierskifte.

 • 11 Hva er et borettslag?

  Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Deler av gjelden tas opp i fellesskap, og fordeles på andelene, etter en fordelingsnøkkel. Hovedregelen er at borettslaget i fellesskap bestemmer alt utvendig, det vil si det som berører fellesarealer, bygning og tomt. Skal du pusse opp eller foreta endringer som berører bærende konstruksjoner, rørsystem, ventilasjon eller elektrisk anlegg, må du søke borettslaget om godkjenning. Et borettslag kan kreve salg av andelen hvis eieren ikke følger reglene som er fastsatt, etter nærmere vilkår i Borettslagsloven.

 • 12 Hva er et sameie?

  Et sameie er et eierskap hvor flere deler på å eie feks. en bygning, hvor de enkelte sameiere har eksklusiv bruksrett til sin respektive seksjon. Sameierne velger et styre som representerer sameiet, og det opprettes vedtekter som regulerer bruken, fordeling av felleskostnader mv. Eierseksjonssameier blir regulert etter eierseksjonsloven.

 • 13 Hva betyr "as is"/"solgt som den er"?

  De aller fleste brukte boliger selges "as is", noe som medfører begrensninger for kjøper med hensyn til hva som er å anse som en mangel. Selger fraskriver seg derved ansvar for mindre feil, men kan ikke fraskrive seg ethvert ansvar. Anses boligen å være i vesentlig dårligere stand, eller selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger, kan du som kjøper likevel ha krav på feks. prisavslag. Ved mangelsvurderingen er det avgjørende å se på hvilke forventninger du som kjøper hadde grunn til å ha da du inngikk avtalen. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i salgsdokumentene og gjennomgå boligen nøye før du inngir bud.

 • 14 Hva er morarente/forsinkelsesrente?

  Selger kan kreve forsinkelsesrente dersom kjøpesummen ikke betales innen avtalte dato. Forsinkelsesrenten utgjør p.t. 9,5%.

 • 15 Hva er et pro et contra oppgjør?

  Pro et contra oppgjør er en fordeling av kostnader til feks. kommunale avgifter, felleskostnader mv, hvor ansvaret går fra selger til kjøper ved overtakelse av boligen. Avregningen skjer normalt direkte mellom partene

 • 16 Hva er ligningsverdi?

  Ligningsverdi er den verdien som skatt på bolig beregnes på bakgrunn av. Utgangspunktet er markedsverdien som blir fastsatt ut fra gjennomsnittlig kvadratmeterpris i område, ganget med antall kvadratmeter (p-rom). Satsen er 25% av markedsverdi for primærbolig, og 60% for sekundærbolig.

 • 17 Hva er ferdigattest?

  En ferdigattest er et dokument som viser at boligen er godkjent av kommunen, og derfor er ihht. til de krav som gjaldt på byggetidspunktet. Det er ansvarlig søker som må dokumentere at boligen er ihht gjeldende krav.

 • 18 Hvorfor ha boligselgerforsikring?

  Som selger av bolig, uansett boligtype, er du ifølge avhendingsloven, ansvarlig for skjulte feil og mangler, i 5 år. Dette ansvaret gjelder også dersom boligen selges videre i perioden. Har du tegnet boligselgerforsikring, håndterer selskapet de henvendelser som måtte komme fra kjøper. Ansvaret for feil og mangler er uansett det samme, uavhengig av om det tegnes forsikring, da dette følger av den avtalen som er inngått mellom kjøper og selger. Det er imidlertid viktig som selger å være klar over at du kan bli holdt ansvarlig for misligholdt opplysningsplikt, hvis selskapet mener du har gitt uriktige og/eller mangelfulle opplysninger i egenerklæringen. Vær derfor nøye ved utfyllingen av dette skjema. Som kjøper er det viktig å huske at boligselgerforsikringen ikke gir noen bedre posisjon hvis du oppdager feil eller mangler. Men det gir deg en profesjonell motpart, som tar stilling til reklamasjonen din ut fra en juridisk vurdering. Boligselgerforsikringer har gjerne et tak på kr. 10.000.000, og håndterer reklamasjoner fra kjøper knyttet til heving, retting og prisavslag, samt erstatning.

 • 19 Angrefrist ved kjøp av bolig?

  Det foreligger ingen angrefrist ved kjøp av bolig. Når du har lagt inn bud, som er formidlet til selger, er budet bindende. Når selger har akseptert budet, er bindende avtale inngått. Du kan bli holdt erstatningsansvarlig hvis du likevel går fra avtalen.