Bilde 1 av Lahelleveien 46Bilde 2 av Lahelleveien 46
Digital salgsoppgave • Prosjekt
Lahelleveien 46

3218 Sandefjord • Sandefjord kommune

Prisantydning i prosjekt

kr 9 950 000 - 10 400 000

Arealer: 191 - 191 m²Antall enheter: 2 (0 solgt)Byggeår: 2022
To boliger under oppføring på Lahelle / 2 minutter til badestrand på Sjøbris / Sol fra morgen til kveld
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenSe alle enheter i prosjektet
Boligtype
Enebolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
3 - 3 soverom
Tomt
Eiet tomt 546 m²
Oppdragsnummer
87219060
card-default

Trine Sanne

Eiendomsmegler MNEF | Fagansvarlig
Les om Trine
card-default

Rasmus Boutenko

Eiendomsmegler | Fagansvarlig
Les om Rasmus

Dette prosjektet består av følgende enheter:


191 m², 3 soverom, kr 9 950 000.

Les mer om enhet 1 her


191 m², 3 soverom, kr 10 400 000.

Les mer om enhet 2 her

Nøkkelinformasjon
Prosjektets omfang: 3 frittliggende eneboliger (1 solgt)
Byggestart: byggingen er i gang
Stipulert overtakelse: 01.12.22 / 01.06.23

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av bolig.

Selger har godkjent salgsoppgaven 10.06.2022.

Hovedoppdragsnummer
87-21-9060

Eiendom
Lahelleveien 46, 3218 Sandefjord

Matrikkel
Gnr. 83 Bnr. 252 og Gnr. 83 Bnr. 251 i Sandefjord kommune

Boligtype
Enebolig

Eierform
Selveier

Ansvarlig megler
Sandefjord & Stokke Eiendomsmegling AS
NO 919667168 MVA
EIE Sandefjord | Trine Sanne

Saksbehandlere:
Trine Sanne
dir.tlf: 33 48 22 04 

Rasmus Boutenko
dir.tlf: 33 48 22 09

Selger/Utbygger
Vesttun AS

Priser fra - til
Priser fra 9 950 000 - til 10 400 000

Arealer
Primærrom: 165 kvm, Bruttoareal: 189 kvm

Energimerke
Det er estimert at boligene vil få energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter A, men endelig energiattest vil først foreligge når boligene er ferdig bygget, og attest vil overleveres kjøper i FDV-perm.

Beliggenhet
Velkommen til Lahelleveien 46! Området ligger mot Tønsbergfjorden og er et av Sandefjords mest sjarmerende områder. Derfor er det sjelden slike eiendommer kommer for salg. Boligen har en praktfull beliggenhet nær Lahellefjorden og samtidig er det meget solrikt. Hus 46B har også egen jolleplass på felles trebrygge. I gangavstand har man også Lahellebrygga/Sjøbris med slipp, badebrygge og badestrand. Lahelle- og Tønsbergfjorden byr på en flott skjærgård, med kjente øyer som blant annet Stauper og Lindholmen. Lahelle byr også på unike turmuligheter med bl.a kyststi. Helt ytterst på Østerøya ligger Yxnøy med sitt yrende plante- og dyreliv og flere sjeldne arter. Det er også kort vei til flere dagligvareforretninger. For barnefamilier ligger barnehage og GØIF idrettspark rett i nærheten. Beliggende ca. 3,5 kvm. fra Sandefjord sentrum.

Tomt
Eiet tomt fra 546 m².

Selger tar forbehold om mindre avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført, og partene må akseptere arealet etter den kommunale oppmålingen som bindende for seg. Selger forbeholder seg retten til å utføre tomtefradeling utfra det som vil være hensiktsmessig. Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Skole/barnehage
Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke dette med skolesjefens kontor.

Leveransebeskrivelse
Boligene blir satt opp i ferdig produserte elementer fra norsk firma (1-2-Tre Elementproduksjon), hvor elementene er produsert i Vestfold. Når elementene er satt opp vil resten av arbeidene utføres av Vesttun AS (utbygger).
Utbyggers leveransebeskrivelse ligger vedlagt denne salgsoppgave. Det gjøres oppmerksom på at denne går foran eventuelle bilder og illustrasjoner. Bilder i annonse og salgsoppgave er ment å visualisere for kjøper hvordan eiendommen kan bli, men gjenspeiler nødvendigvis ikke det ferdige resultat. Illustrasjoner kan være vist med tilvalgselementer og det tas forbehold om endringer og endelig detaljutforming. Leveransebeskrivelsen skal angi hvilken standard boligene leveres med og hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Der det i leveransebeskrivelsen ikke er spesifisert noen standard, tas det utgangspunkt i at boligene leveres iht. kravene i plan- og bygningsloven, samt kravene i teknisk forskrift. Interessenter oppfordres til å nøye gå igjennom denne, og få eventuelle spørsmål besvart hos megler eller utbygger før kjøpetilbud gis.

Formuesverdi
Formuesverdien er ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av skatteetaten etter en beregningsmodell om boligen er primær eller sekundær. Formuesverdien for primærbolig utgjør 25% av beregnet markedsverdi og  90% av sekundærbolig for 2019 og 2020. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv må sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om endring av satser.

Vei / Vann / Kloakk
Eiendommene får adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommene blir tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier vil selv være ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning
Eiendommen er uregulert, og ligger i et område som er avsatt til bolig og krav om felles planlegging i kommuneplanens arealdel, datert 24.09.2019.

Planarbeidet med utbygging av Høgenhall er vedtatt stoppet den 16.12.21 og kommuneplanen vil endres på dette området vinter/vår 2023. Sandefjord kommune er for tiden ikke kjent med reguleringsmessige forhold som tilsier at det kan bli vesentlige endringer for området og eiendommens eksisterende kvaliteter.

Kopi av situasjonskart er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Stipulert overtagelse
Byggearbeidene er allerede igangsatt, og overtakelse skjer etter avtale. Stipulert overtakelse er ca. 01.12.2022 for hus B, og ca. 01.06.2023 for hus C. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at dette kun er kun angivende, og at selger ved kontraktens underskrift vil fastsette en bindende tremåneders periode for overtakelse. Endelig overtakelsesdato vil meddeles skriftlig ca. ti uker før overtakelse. Forsinkelse iht. varslet tremåneders periode for overtakelse, samt endelig overtakelsesdato, vil kunne gi kjøper rett på å kreve dagmulkt iht. Bustadoppføringslovas regler.

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen må kjøper selv besørge nødvendige forsikringer.

Utleie
Boligene vil ikke få separat utleiedel, men normalt sett vil det være mulig å leie ut hele eller deler av boligen, såfremt utleiearealet er godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonverdier.

Økonomi
Kommunale avgifter vil faktureres terminvis fra Sandefjord kommune, etter den til enhver tid gjeldende takst.

I tillegg må kjøper belage seg på følgende løpende utgifter:
Kostnader knyttet til strømforbruk og nettleie.
Årlig forsikringspremie.
Årlig vei-/brygge-/velavgift.
Kostnader knyttet til kabel-tv og internett.

Utgiftene vil variere etter den til enhver tid eiers forbruk.

Annet
Salgsoppgavens vedleggsdel inneholder:
- Leveransebeskrivelse
- Byggetegninger
- Utkast til kjøpekontrakt
- Situasjonskart

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt legalpant i eiendommen som sikkerhet for betaling av kommunale gebyr. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst 2 servitutter på eiendommen, og kjøpers bank vil få prioritet etter disse:
Dnr. 990114, tgl. 27.02.1967 - elektriske kraftlinjer
Dnr. 384594, tgl. 07.04.2022 - bestemmelse om veg

Tinglyste servitutter følger eiendommen og eventuelle kopier av disse kan fås ved henvendelse til megler. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Det gjøres kjøper oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer på eiendommen knyttet opp mot gjennomføringen av prosjektet. Det gjøres videre oppmerksom på at dersom offentlig myndighet krever det, kan det bli tinglyst rådighetsinnskrenkinger. Kjøper kan ikke motsette seg dette, og slik tinglysing som nevnt gir ikke grunnlag for prisavslag eller erstatning. Kjøpers bank vil få pant etter slike heftelser og servitutter.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
Priser fra 9 950 000,- til 10 400 000,-
Totalpris vil variere ut ifra hvilken enhet man ønsker å kjøpe, og prisantydningen denne har. Det tas
forbehold om at tinglysingsmyndighetene godtar avgiftsgrunnlaget.
Se egne dokumenter for prisliste og budskjema/kjøpsbekreftelse. Selger og megler kan fritt endre
prisliste uten varsel. Det er til enhver tid den siste versjonen av prislisten som er gjeldende.

Betalingsbetingelser
Det forutsettes at 10% av kjøpesummen innbetales som forskudd ved kontraktsinngåelse. Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si at det ikke kan tinglyses pant i boligen som kjøpes, eller eiendommen hvor boligen inngår. Påløpte renter vil tilfalle kjøper frem til skjøte er tinglyst, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som følge av at det stilles garanti ihht. Bustadoppføringslova §47.

Resterende del av kjøpesum inkl. omkostninger og tilvalgskostnader, samt eventuelt pantedokument tilknyttet lån, skal kunne disponeres over hos megler senest 2 virkedager før overtagelse. Både forskudd og resterende kjøpesum skal innbetales i én samlet betaling fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Avbestilling
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt mot et avbestillingsgebyr på 5 % av salgssum frem til selger har gitt skriftlig beskjed om oppstart av prosjektet, jfr. buofl. § 54. Etter at selger har varslet oppstart har kjøper rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53. Ved en slik avbestilling bærer kjøper all risiko i sin helhet, og selger vil ha krav på full erstatning for merkostnader og tap som følge av avbestillingen, inklusive bestilte tilvalg og endringer. Kontakt megler dersom avbestilling vurderes.

Garantier
Utbygger vil stille garanti iht. Bustadoppføringslovas § 12, ifm. avtaleinngåelse eller senest når selgers forbehold er opphevet. Garantien er pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd, delinnbetaling eller sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Viktig informasjon
Det tas forbehold om små, men hensiktsmessige endringer i utformingen av prosjektet. Eventuelle endringer gjort av utbygger skal ikke føre til forringet kvalitet eller endringer i pris.

Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/ innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.

Boliger idag leveres meget tette, og det brukes miljøvennlige malingstyper hvor der er fare for at støv og sot kan feste seg. Dette blir kalt for "Heksesot". For å unngå mye heksesot, anbefales det at man holder bruk av levende lys og gass til et minimum, samt ventilerer boligen godt det første året.

Skjeggkre er et insekt som har fått rask utbredelse siden 2014, men det er ikke påvist noen helse- eller bygningsmessige skader som følge av dem. De kommer inn i bygninger ofte sammen med pappemballasje, vesker, klær ol. Selger kan ikke garantere for at det ikke vil finnes skjeggkre i boligen ved overtakelse, eller andre liknende insekter som perlekre, sølvkre mv.

Av sikkerhetsmessige årsaker skal visning/befaring av eiendommen og bygningene alltid avtales på forhånd med megler og/eller utbygger. Interessenter vil måtte bruke det verneutstyr som utbygger eventuelt vil finne hensiktsmessig.

Det gjøres interessenter særskilt oppmerksom på at kun fysiske personer kan inngå kjøpsavtale uten samtykke fra selger.

Inntil samtlige enheter i prosjektet er ferdigstilt, har selger anledning til å på byggeplassen ha/oppbevare annleggsmaskiner, utstyr, brakker m.v, samt ha fremme skilt på både solgte og usolgte bygg. Skader på bygg o.l. som følge av dette skal utbedres vederlagsfritt av selger.

Kjøper må lese og sette seg inn i komplett salgsoppgave med vedlegg - herunder leveransebeskrivelse, utkast til kjøpekontrakt, reguleringsplaner og annen vedlagt dokumentasjon. Forhold som er opplyst i salgsoppgaven og vedleggene, eller forhold som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i, har kjøper ingen rett til å reklamere på.

Videresalg av kontraktsposisjon
Kjøper som har inngått kontrakt med selger, kan ikke uten selgers samtykke videreselge kontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Ved videresalg av kontraktsposisjon påløper transportgebyr på kr 25 000,-. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Det gjøres særskilt oppmerksom på at eventuelle påkrevde endringer av garantier etter bustadsoppføringslova ved eventuelle videresalg, ikke vil utføres eller bekostes av selger.

Tilvalg
Det vil bli mulighet for tilvalg på interiøret iht. avtale med utbygger. Alle slike tillegs- og endringsbestillinger skal avtales direkte med selger / selgers representant, innenfor de gitte tidsfrister satt av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Dette vil normalt sett være under første del av byggeperioden. Adgang til tilvalg eller endringer er begrenset oppad til 15 % av kontraktsverdien iht. Bustadoppføringslova §9. Kjøper kan ikke utføre egne arbeider på boligen.

Tilvalg eller endringer må foretas innenfor et på forhånd avtalt tidspunkt slik at disse kan innpasses i byggearbeidenes ordinære fremdrift. Tilvalg gjøres på eget møte med selger iflg. bustadoppføringsloven, men selger kan anmode kjøper om å gjøre bestillingene med underleverandøren som selger har utpekt. Det skal utarbeides liste med frister for bestilling.

Eventuelle tilvalg skal betales iht. kjøpekontraktens bestemmelser. Normalt påløper et påslag til selger i forbindelse med tilvalg, som følge av utarbeidelse av tegninger, pristilbud m.v. Alle endrings- eller tilleggsarbeider som kreves av kjøper skal avtales skriftlig mellom partene, og avtalen skal redegjøre for pris og evt. fristforlengelse som følge av tilvalget.

Prosjektets gjennomføring og offentlige tillatelser gir begrensninger i hvilke valg av tekniske løsninger og materialer som er mulig. Dette begrenser hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom arbeider kan bestilles. Eksempler på tilvalg som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp mv. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før hjemmelsovergang, skal det stilles §47 garanti ihht bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper.

Inngås kjøpekontrakt etter vedtatt igangsetting, er kjøper kjent med at frist for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres til å ta eventuelle forbehold vedrørende tilvalg og endringer i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest vil bli stilt ved overtakelse, men overtakelse mot brukstillatelse kan kreves av selger i noen gitte tilfeller. Eksempelvis dersom utomhus ikke lar seg ferdigstille grunnet årstid, kommunen krever at alle bygg er ferdige e.l. Kjøper kan ikke motsette seg dette, men kan holde tilbake en forholdsmessig del av selgers vederlag som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Enhver overtakelse vil stanse videre dagmulktkrav.

Arealangivelser
Primærrom: 165 kvm, Bruttoareal: 189 kvm

I prislister er areal angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og innvendige vegger, men ikke medregnet yttervegger og vegger mot andre bruksenheter. Eventuelle frittstående garasjer og utvendige boder medtas også i BRA-S. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Arealet for P-rom er inklusive innervegger men fratrukket areal for sjakter og boder. Selger tar forbehold om at mindre arealavvik kan forekomme, og partene er enige om at avvik opp mot 5 % ikke medfører krav mot hverandre.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra selgers tegninger, og det gjøres kjøper spesielt oppmerksom på at tegninger og illustrasjoner er omtrentlige. Illustrasjonsbilder er kun ment å gi et inntrykk av den ferdige bebyggelsen og tomtearealer. De kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning i boligen. Ved avvikende opplysninger vil leveransebeskrivelsen gjelde foran byggetegninger og andre illustrasjoner som er fremlagt.

Budgivning
Boligene i prosjektet selges til fastpris og iht. "førstemann til mølla"-prinsippet. Å inngi kjøpetilbud tilsvarende prisantydning er allikevel ikke ensbetydende med å få aksept på tilbudet. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpetilbud uten nærmere forklaring. Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig, og de må også være tilstrekkelig legetimert.

Megler har mottatt fullmakt fra selger til å akseptere bud som tilsvarer prisantydning. Kjøpsbekreftelser som overleveres megler anses følgelig også som mottatt av selger, og kan ikke tilbakekalles.

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Mulighetene for å få slettet personopplysninger er derfor begrenset. Les vår personvernerklæring på eie.no/personvern

For å gi bud må du gå inn på en enhet i prosjektet. Du kan se alle enhetene tilgjengelig ved å gå til og åpne prosjektenheter og klikke deg videre inn på den enheten du ønsker å legge inn bud på.

Har du spørsmål rundt budgivningen er det bare å kontakte megler.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Boliger i prosjektet

EnhetsnrRomEtasjeStørrelseTotalprisStatus
Bilde 3 av Lahelleveien 46
For mer om objektet
Lahelleveien 46

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: