Bilde 1 av HanøymyraBilde 2 av Hanøymyra
Digital salgsoppgave
Hanøymyra

5394 Kolbeinsvik • Austevoll kommune

Prisantydning

kr 750 000

Omkostninger: kr 32 770Totalpris: kr 782 770
Kolbeinsvik | Solrik tomt i naturskjønne omgivelser med kort avstand til fjord, båthavn og skoler
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 750 000
Omkostninger
kr 32 770
Totalpris
kr 782 770
Tomt
Eiet tomt 837 m²
Oppdragsnummer
81200477
card-default

Oda Marie Jønsberg

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les om Oda
Prisantydningkr 750 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-)kr 18 750,-
  
Totalpris kr 782 770
Eiendom
Hanøymyra, 5394, Kolbeinsvik

Matrikkel
Gnr. 58 bnr. 76 i Austevoll kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 837 m²

Prisantydning
750 000

Totalpris inkl. omkostninger
750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))

32 770,- (Omkostninger totalt)

782 770,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Vidar Hanøy

Beliggenhet
Tomten har rolig og naturskjønn beliggenhet i Hanøymyra - Kolbeinsvik med meget gode solforhold og kort vei til sjø. Det tar ca. 10 minutter å kjøre til Storebø og 5 minutter til populære Bekkjarvik som kan by på handlesenter, spisesteder og vinmonopol.

Bekkjarvik er kjent for å være en attraksjon for båtturister om sommeren. Havna byr på flott kaianlegg og gamle bygg med historisk verdi. Vi kan ikke snakke om Bekkjarvik uten å nevne Bekkjarvik Gjestgiveri som var bygget på 1600-tallet. På gjestgiveriet kan man spise god mat av høykvalitet, tilreisende kan nyte en god nattsøvn.

Hurtigbåten har hyppige avganger fra Bekkjarvik, båten tar deg blant annet til Bergen, Flesland eventuelt retning Leirvik og Bømlo. Til fergekaien på Hufthamar som har fastlandsforbindelse mot Bergen tar det ca. 15 minutter å kjøre.

Øyen har mange små perler som er verdt å se og det er korte avstander. Flertallige friluftsområder - og populære turer som Såto på Stolmen, Loddo på Huftarøy og Skiparvikaløypen i Kolbeinsvik er til å anbefale.

Man finner både idrett/aktivitetsanlegg, barnehage og barneskole i nærheten.

Tomt
Eiet tomt, 837 m²

Kommunale avgifter
En må påregne at de kommunale avgiftene øker etter ferdigstillelse av bolig. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m.

Det vil tilkomme kommunale avgifter pr. år. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m og betales kvartalsvis.

Eiendomsskatt
Det er ikke eiendomsskatt i Astevoll kommune.

Faste løpende kostnader
Typiske utgifter for eier etter oppføring er: Bygningsforsikring, renovasjon, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av felles privat vei, velforening/felleskostnader etc.

Typiske utgifter for kjøp av tomt er: Alle avgifter og gebyrer med søknader om bygging, opparbeidelse av tomt og vei, sikringsarbeider, vann- og avløpsledninger og tilknytningsavgifter til kommunen og evt. private, teleledninger, oppføring av bygg mm.

Formuesverdi
Det vil tilkomme ligningsverdi etter at eventuell bolig er oppført. Denne vil variere etter størrelse på bolig og kvadratmeterpriser i området. I forbindelse med statsbudsjettet for 2010 er det vedtatt innført en ny metode for å beregne ligningsverdi på boliger. Som kjøper må du fylle ut et spesielt skjema (RF-1282 - gjerne via skatteetaten.no eller altinn.no for å fylle ut elektronisk eller på papir).

Tekniske installasjoner
Austevoll Kraftlag AS informerer om att det er fiber i området. Det koster kr 1990,- i etableringsgebyr.

Austevoll Kraftlag informerer om følgende:
"Det må bygges ny linje fra transformatoren og ca. 100meter bort til stolpen som blir tilkoblingspunkt. Denne står på tomt 58/39. Dette er noe du som kunde må betale for. Total kostnad for tilkobling vil jeg antyde er ca. 40 000kr hvis jeg skal antyde et tall med dagens priser."

Diverse
Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ny eier som bærer risikoen for å få godkjenning av tiltak på eiendommen. Vi oppfordrer derav interessenter til å kontakte Austevoll kommune for informasjon om hva som kan bygges på eiendommen/søknadsprosessen/etc.

Tomten har tinglyst båtfesetrett. Eier av Gnr. 58 Bnr. 99 og Gnr. 58 Bnr. 17 opplyser om at båtfesteretten ligger på Gnr. 58 Bnr. 99 nede ved sjøen ca. 25-100 meter fra tomten.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen.

Annet
Vi i Eie Eiendomsmegling Bergen etterstreber å ha de beste boligannonsene i Norge og vi er stolte av å ha tilknyttet oss det som etter vår mening er de beste på styling og bilder i landet. Heem Boligstyling og fotografene Randen og Vie jobber eksklusivt for Eie Eiendomsmegling i Bergen. Slik kan vi love det beste resultatet for våre kunder.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Erklæring tinglyst 10.01.1970 vedrørende Best. om båt/bryggeplass.

Erklæring tinglyst 02.09.2020 vedrørende bestemmelse om adkomstrett.

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp.

Avkjørsle frå fylkesveg via kommunal veg til eigedomen. Det må foreliggja løyve frå kommunal vegmynde mht auka bruk av veg og avkjørlse.

Austevoll Vatn og Avløp SA (AVA) er anleggseigar. Vannledningen ligger under/ i nærheten av tomten. Det skal derfor ikke være noe problem å koble seg på i følge AVA.

AVA har ikkje avløpsanlegg i dette området, så du må søke kommunen om tillatelse til separat avløpsanlegg. Krav til minirenseanlegg. Jf Lokal Forskrift for mindre avløpsanlegg i Austevoll kommune. Dersom det er eksisterande utsleppsleidningar i nærleiken så kan ei bli tilknytt den (då må ein sjekke om ev kapasitet). Vidare så er det nyleg regulert eit område ved sjø,( i nærheten av gbnr 58/76) her er det også godkjend ein VA plan.

Videre må kjøpere betale tilkoblingsavgift til det offentlige iht. offentlige satser for dette.

Regulering
Tomten ligger innenfor området Hanøymyra og Russamyra. I dette området er det gitt tillatelse til oppføring av 4 ny boliger i løpet av planperioden 2013-2023. Austevoll kommune opplyser om at det per dags dato ikke er oppført noen boliger siden kommuneplanen ble vedatt. Det vil si at det fortsatt er ledig for å oppføre 4 boliger.

Tomten er avsatt til LNF spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel i følge Austevoll kommune. I LNF - områder er det restriktiv praksis med henhold til bygging/endring/utskilling av eiendommer.

Informasjonsskriv fra kommunen:

"I LNF-område for spreidd utbygging kan det byggjast bustader med tilhøyrande anlegg. For
byggjing i desse områda gjeld retningslinene for estetisk utforming, jfr. pbl § 29-2 og § 3.1 i føresegner til kommuneplanen."

"Eigedomen er lokalisert innanfor arealdelen av kommuneplanen
sitt spreidd bustadområde, sjå vedlagt kartutsnitt. Ein kan føre opp bustadhus.
Eigedomen ligg innafor 100 metersgrense til sjø. Dvs at før ein kan gje løyve til tiltak må
ein sende sende søknaden til sektormynde for uttale. ( dvs Fylkesmannen og
landbruksmynde)."

Landskap og terreng:
"Nye bygningar og anlegg skal gjevast ei utforming og plassering som er tilpassa landskapet. Samanhengande landskapstrekk skal ikkje brytast. Nye bygningar og anlegg skal så langt råd er ikkje bryte horisonten og vise silhuett frå viktige synsvinklar. Dersom nye bygningar og anlegg, på grunn av form, storleik eller plassering ikkje let seg underordne landskapet, skal desse utformast slik at landskapet vert understreka."

Utforming av bygninger og anlegg:
"Nye bygningar og anlegg skal utformast slik at desse innbyrdes og saman med eksisterande bygg og anlegg skapar ein ny heilskap. Alle bygningar, også sekundære bygg som uthus og garasjar skal inngå i denne heilskapen."

Kopi av kart og informasjon er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))

32 770,- (Omkostninger totalt)

782 770,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunnpakke: Kr.10 000

Markedspakke 1: Kr.10 900

Meglerprovisjon: Kr.45 000

Oppgjørshonorar: Kr.6 990
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
81-20-0477

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Hyttepakken og boligkjøperforsikring
EIE har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kjøper fritidsbolig gjennom EIE.

Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Hyttepakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rentedekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet.
Kjøpere (ikke juridiske personer) kan også velge å kun tegne boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøpet av fritidsboligen.

Hyttepakken/boligkjøperforsikring må senest tegnes i forbindelse med kontraktsmøtet.

Produktark for Hyttepakken og boligkjøperforsikring ligger vedlagt i salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Mekleriet AS
EIE Bergen Sentrum
Org. nr:917989338
Edvard Griegs vei 3 C
5059 Bergen
Tlf: 53 51 98 80, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF Ole Hovet Einang

Saksbehandlere
Oda Marie Jønsberg
EIE Bergen Sentrum
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Mob: 97 67 03 04 / E-post: omj@eie.no

EIE Bergen Sentrum
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Hanøymyra
For mer om objektet
Hanøymyra

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: