Bilde 1 av Kjelåvegen 11Bilde 2 av Kjelåvegen 11
Digital salgsoppgave
Kjelåvegen 11

5264 Garnes • Bergen kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Garnes | Flott boligtomt i et meget attraktivt område nær skole og barnehage!
Vis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Kommunale avgifter
kr 63 / Mnd
Prisantydning
kr 1 500 000
Omkostninger
kr 51 520
Totalpris
kr 1 551 520
Tomt
Eiet tomt 463 m²
Oppdragsnummer
81200676
card-default

Ole Hovet Einang

Eiendomsmegler MNEF
Les om Ole
Prisantydningkr 1 500 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgiftkr 37 500,-
  
Totalpris kr 1 551 520
Eiendom
Kjelåvegen 11, 5264 Garnes

Matrikkel
Gnr. 284 bnr. 542 i Bergen kommune

Eierform
Selveier

Areal
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra takstrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Tomt
Eiet tomt 463 m²

Prisantydning
1 500 000

Totalpris inkl. omkostninger
1 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
37 500,- (Dokumentavgift)

51 520,- (Omkostninger totalt)

1 551 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 747,60 pr. år

Eier
Bjørn Atle Bøthun Elisabeth Kvant

Parkering
Parkering på egen tomt.

Beliggenhet
Eiendommen har en sentral og god beliggenhet på Garnes, like ved Garnes skole.
Vestvendt og solrik beliggenhet, med fin utsikt utover Arnavågen mot Sørfjorden og
fjellene omkring. Kort gangavstand til skolene på Garnes, barnehager, buss, Bjørnarhallen
og fotballbaner samt turterreng og Garnes friluftsområde med strand. Sykkelavstand til
jernbanestasjon, butikk og Øyrane Torg. Området er veletablert og rolig og består for det
meste av lignende eneboligbebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, 463 m²

Kommunale avgifter
Kr. 747,60 pr. år

En må påregne at de kommunale avgiftene øker etter ferdigstillelse av bolig. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m. Det vil tilkomme kommunale avgifter pr. år. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m og betales kvartalsvis. Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatten er beregnet til kr. 747,60 pr.år i 2021 ifølge Bergen kommune. Denne summen er inkludert i de kommunale avgiftene.

Faste løpende kostnader
Typiske utgifter for eier etter oppføring er: Bygningsforsikring, renovasjon, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av felles privat vei, velforening/felleskostnader etc.

Typiske utgifter for kjøp av tomt er: Alle avgifter og gebyrer med søknader om bygging, opparbeidelse av tomt og vei, sikringsarbeider, vann- og avløpsledninger og tilknytningsavgifter til kommunen og evt. private, teleledninger, oppføring av bygg mm.

Formuesverdi
Det vil tilkomme formuesverdi etter at eventuell bolig er oppført. Denne vil variere etter størrelse på bolig og kvadratmeterpriser i området. I forbindelse med statsbudsjettet for 2010 er det vedtatt innført en ny metode for å beregne ligningsverdi på boliger. Som kjøper må du fylle ut et spesielt skjema (RF-1282 - gjerne via skatteetaten.no eller altinn.no for å fylle ut elektronisk eller på papir).

Tekniske installasjoner:
Informasjo fra BKK:
Her vil kunden bli henvist til KS 72391 i sørøstre hjørnet av eiendom 284 / 134 på andre siden av Kjelåvegen. 

Tilknytningsavgift er kr. 6200,-

Diverse
Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ny eier som bærer risikoen for å få godkjenning av tiltak på eiendommen. Vi oppfordrer derav interessenter til å kontakte Bergen kommune for informasjon om hva som kan bygges på eiendommen/søknadsprosessen/etc.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E.Verk eller brann/feiervesen på eiendommen.

Merk at det er tinglyst tillatelse til å plassere enebolig inntill 0,5m fra felles grense mot sør og mot vest. Det gis også tilatelse til å etablere mur i felles grense mot øst og mot sør.

Det er også tinglyst avtale som sier at gnr. 284 bnr. 132 i Bergen kommune gir gnr. 284 bnr 542 i Bergen kommune veirett og rett til å bruke felles avkjørsel, samt rett til å anlegge VA-ledninger over eiendommen.

Annet
Vi i Eie Eiendomsmegling Bergen etterstreber å ha de beste boligannonsene i Norge og vi er stolte av å ha tilknyttet oss det som etter vår mening er de beste på styling og bilder i landet. Heem Boligstyling og fotografene i Field jobber eksklusivt for Eie Eiendomsmegling i Bergen. Slik kan vi love det beste resultatet for våre kunder.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Erklæring tinglyst 08.02.1963 vedrørende bestemmelse om gjerde.
Erklæring tinglyst 20.08.2019 vedrørende bestemmelse om veg.
Erklæring tinglyst 20.08.2019 vedrørende bestemmels om vann/kloakk.
Erklæring tinglyst 10.01.2020 vedrørende bestemmelse om bebyggelse.
Erklæring tinglyst 31.01.2020 vedrørende bestemmelse om veg.
Erklæring tinglyst 31.01.2021 vedrørende bestemmelse om vann/kloakk.

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Utleie
Eiendommen kan i sin helhet leies ut.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp ifølge Bergen kommune.

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune informerer om at tilkoblingsavgift for vann og avløp ligger på kr 73,76 per kvm bebyggelse. Se også vedlagt kart for vannlegningen til gnr. 284 bnr 132. Denne kan få betydning for eventuell bygging.

Regulering
Området er regulert til øvrig byggesone i kommuneplanens arealdel ifølge Bergen kommune. Kommune planen på grunnen har plannavn "Kommuneplanens arealdel 2018" med planID 65270000.

Arealformål i kommuneplanen er 1001 - Bebyggelse og anlegg med beskrivelsen Øvrig byggesone.

Området er også regulert av en eldre reguleringsplan fra 1987. Denne har plannavn Arna. GNR 284 BNR 9 MFL, Garnes, Gangveitrase mellom Kjelånæ og Vestlivegen. Denne har planID 3010005.

Kopi av basiskart og planinformasjon er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

I øvrig byggesone tillates ikke vesentlig nybygging. Det kan tillates eneboliger eller
tomannsboliger, forutsatt at øvrige krav i bestemmelsene her er oppfylt. Mindre næringsvirksomheter som ikke medfører støy, forurensning, trafikkbelastning eller andre ulemper for omgivelsene kan tillates. Det tillates ikke nyetablering eller bruksendring for tiltak med høy arbeidsplass- eller besøksintensitet. Grad av utnytting for ny bebyggelse skal være maks. 45 % BRA. Byggehøyde skal tilpasses til omgivelser og terreng. Ny bebyggelse skal ikke gir vesentlig reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende boliger.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
37 500,- (Dokumentavgift)

51 520,- (Omkostninger totalt)

1 551 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Provisjon: Kr.45 000

Grunnpakke: Kr.10 000

Markedspakke 1: Kr.10 900

Visningshonorar: Kr.2 000

Tilrettelegging: Kr.10 900

Oppgjør: Kr.5 000

Foto: Kr.3 750
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
81-20-0676

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Mekleriet AS
EIE Bergen
Org. nr:917989338
Edvard Griegs vei 3 C
5059 Bergen
Tlf: 53 51 98 80, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF Ole Hovet Einang

Saksbehandlere
Ole Hovet Einang
EIE Bergen
Eiendomsmegler MNEF
Mob: 41 38 61 27 / E-post: ohe@eie.no

EIE Bergen
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Kjelåvegen 11
For mer om objektet
Kjelåvegen 11

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: