Bilde 1 av Tomt GlasskaretBilde 2 av Tomt Glasskaret
Digital salgsoppgave
Tomt Glasskaret

5106 Øvre ervik • Bergen kommune

Prisantydning

kr 1 150 000

Omkostninger: kr 29 990Totalpris: kr 1 179 990
Glasskaret | Stor tomt i populært område med utsikt, gode solforhold og nærhet til både Åsane og Bergen sentrum!
icon

Unngå doble renteutgifter

Se bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgavenVis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 150 000
Omkostninger
kr 29 990
Totalpris
kr 1 179 990
Tomt
Eiet tomt 664 m²
Oppdragsnummer
81230238
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 1 150 000,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 150 000,-)kr 28 750,-
Pantattest kjøperkr 240,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 500,-
Tingl.gebyr skjøtekr 500,-
  
Totalpris kr 1 179 990
Eiendom
Tomt Glasskaret, 5106 Øvre ervik

Matrikkel
Gnr. 209 Bnr. 671 i Bergen kommune

Boligtype
Boligtomt

Eierform
Selveier

Areal
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Tomt
Eiet tomt 664 kvm

Prisantydning
1 150 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 1 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 240,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 28 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 150 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 29 990,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 1 179 990,- (Totalpris inkl omkostninger)

Eier
Awdi Omar Husein

Beliggenhet
Tomten ligger høyt plassert i Øvre Ervik en kort kjøretur fra Bergen Sentrum.

Her er det flott utsikt over nærområdet. Tomten ligger flott til i nabolaget med lite gjennomgangstrafikk. Med lite trafikk og et hyggelig nabolag er det et godt miljø for barna å vokse opp i. Området ligger sentralt plassert med kort vei til både Åsane senter og Bergen sentrum, som ligger henholdsvis cirka 5 og 10 minutter unna. Til dagligdags handel er det likevel bare et par minutter til Rema 1000 Eidsvåg eller Jokeren som ligger rett nedenfor. Apotek finner man også i Eidsvåg.

5-10 minutter gangveg til busstopp. Gode forbindelser både til Åsane terminal og Bergen sentrum. Linje 5 og 39 (til Bystasjonen gjennom Fløyfjellstunellen).

Nærmeste barnehage er Ervik barnehage, som ligger cirka 10 minutters gange fra eiendommen. Nærmeste skole er Kalvatræet og Eidsvåg skole, som er en liten sykkeltur unna. Åstveit ungdomsskole og Tertnes videregående ligger også i gåavstand fra tomten.

Ellers kan området by på flotte turmuligheter innover Selvik, og blant turstiene over byfjellene via Munkebotn, samt rundt Jondalsvannet.  I tillegg finner du den populære badestranden på Vollane like i området. For golfinteresserte ligger Bergen golfklubb sin bane på Åstveit, med 9 hull i umiddelbar nærhet. I området har man også Eidsvåg båthavn som tilbyr leie av båtplass.

Tomt
Eiet tomt, 664 kvm

Kommunale avgifter
En må påregne at de kommunale avgiftene øker etter ferdigstillelse av bolig. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m.

Det vil tilkomme kommunale avgifter pr. år. Disse vil variere etter boligens størrelse m.m og betales kvartalsvis

Faste løpende kostnader
Typiske utgifter for eier etter oppføring er: Bygningsforsikring, renovasjon, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av felles privat vei, Velforening/felleskostnader etc.

Formuesverdi
Ligningsverdien er ikke fastsatt enda. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 80% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Diverse
Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Det er ny eier som bærer risikoen for å få godkjenning av tiltak på eiendommen. Vi oppfordrer derav interessenter til å kontakte Bergen kommune for informasjon om hva som kan bygges på eiendommen/søknadsprosessen/etc.

Annet
Vi i EIE eiendomsmegling Bergen etterstreber å ha de beste boligannonsene i Norge og vi er stolte av å ha tilknyttet oss det som etter vår mening er de beste på styling og bilder i landet. Stylistene og fotografene i Heem jobber eksklusivt for Eie Eiendomsmegling i Bergen. Slik kan vi love det beste resultatet for våre kunder.

Rett til fritt å velge megler:
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen.

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Erklæring tinglyst med dagboknr 1199507-2 vedrørende bruksrett.

Dette følger av den overnevnte erklæringen:
Eier av Glasskaret 17 5106 Øvre Ervik, (209/426 kan disponere del av eiendommen 209/671 som er avgrenset av mur som er etablert pr September 2021. Denne avtalen er ikke til hinder for at hus kan bygges på eiendommen med vanlige avstander fra grensen til Glasskaret 17 (209/426).

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har tilkomst via offentlig til privat vei ifølge Bergen kommune.

Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp.
Det er offentlig vann og avløp i område ifølge Bergen kommune.

Regulering
Området er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til øvrig byggesone (100%) ifølge Bergen kommune.
Området er regulert til boliger (98%) og felles avkjørsel (2%), BYA maks 30% ifølge Bergen kommune.

Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 16070000, ÅSANE. GNR 209 BNR 45 MFL. ÅSTVEIT OG OG GNR 211 BNR 149 ØVRE ERVIK, REGULERINGSPLAN FOR GLASSKARLIA
Ikrafttrådt: 19.02.2001
Saksnr: 199613521
Dekningsgrad: 100,0 %

Kommuneplan:
PlanID: 65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
Ikrafttrådt: 19.06.2019
Dekningsgrad: 100,0 %

Hensynssoner Faresone i kommuneplanen
PlanID: 65270000, KpFareSone, H310_1
Beskrivelse: Aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred
Dekningsgrad: 100,0 %

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen
PlanID: 65270000, KpStøySone, H220_3
Beskrivelse: Vei støy - gul sone
Dekningsgrad: 6,7 %

Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen:
PlanID: 65270000, KpStøySone, H210_3
Beskrivelse: Vei støy - Rød sone
Dekningsgrad: 93,3 %

Kopi av reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

REGULERINGSBESTEMMELSER TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR GLASKARLIA, BERGEN KOMMUNE, PLANNR. 16070000

1.Generelt.
Planens begrensninger er vist med reguleringsgrense.

2.Byggeområder.
A. Nye boliger og garasjer skal i prinsippet plasseres som vist på reguleringsplanen med tilhørende detaljplan. Bolighus skal maksimalt ha mønehøyde 8 m og gesimshøyde 5 m målt fra gjennomsnitt av ferdig planert terreng.

B. Garasje som plasseres vinkelrett på veien skal ha minst 5 m avstand til veikant.
Garasje som plasseres parallelt med veien kan tillatelse inntil 1 m fra veikant.

E. Støytiltak for skjerming av boliger og utomhusareal er vist på detaljplan. Tette gjerder med eventuelt glassfelt og med totalhøyde 2 meter, skal oppføres samtidig. For tomhusareal skal støynivå ikke overstige 55 dBA, mens innendørs støynivå skal ikke overstige 30 dBA.
Støyreduserende tiltak for innendørs støynivå skal dokumenteres i forbindelse med innsending av byggemelding.
Utvendig avskjerming må være gjennomført før boligen kan tas i bruk.

F. Sikringstiltak i form av fangvoll og steinsprangnett (sikringsgjerder) mot ras er vist på plankartet.

Sikringstiltak mot ras skal byggeanmeldes og detaljprosjekteres/dimensjoneres av ingeniørgeologisk sakkyndig. Sikringstiltak må være gjennomført/opparbeidet før delings-og byggetillatelse kan gis.

G. Innenfor viste frisiktlinjer skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over veiplan.

3.Trafikkområder.
Utvidelse av eksisterende veg Glasskaret skal byggeanmeldes, og det må på
Reguleringsbestemmelser for plannr.16070000, rev 05.09.2000 vedtatt 19.02.2001 forhånd innhentes godkjennelse fra antikvariske myndigheter (Byantikvaren) og Statens vegvesen.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon.
Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 1 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 240,- (Pantattest kjøper)
kr 500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 500,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 28 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 150 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 29 990,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 1 179 990,- (Totalpris inkl omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunnpakke (Kr.14 990)
Oppgjør (Kr.7 990)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 150 000,-) (Kr.40 000)
Tilrettelegging (Kr.10 000)
Markedspakke 1 (Kr.14 990)
Totalt kr. (Kr.87 970)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
81-23-0238

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Mekleriet AS
EIE Bergen Sentrum
Org. nr:917989338
Eidsvågbakken 1
5105 Eidsvåg i åsane
Tlf: 53 51 98 80

Ansvarlig megler
Kvalitetsansvarlig | Eiendomsmegler MNEF Anniken Andreassen Solevåg

Saksbehandlere
Bernt Helland
EIE Bergen Sentrum
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 97 43 56 40 / E-post: bh@eie.no

Nicolay Brusegard
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 46 78 03 04
[/ E-post: nb@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Tomt Glasskaret
For mer om objektet
Tomt Glasskaret

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: