Bilde 1 av BjørnavegenBilde 2 av Bjørnavegen
Digital salgsoppgave
Bjørnavegen

5208 Os • Bjørnafjorden kommune

Prisantydning

kr 1 100 000

Omkostninger: kr 37 649Totalpris: kr 1 137 649
Bjørnaviko | Stor boligtomt på 1,9 mål i etablert boligfelt - Et steinkast fra sjøen - Båtfeste i Bjørnaviko
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 1 100 000
Omkostninger
kr 37 649
Totalpris
kr 1 137 649
Tomt
Eiet tomt 1902 m²
Oppdragsnummer
61190062
card-default

Helene K. Mathiesen

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF
Les om Helene
card-default

Simon Aasen

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les om Simon
Prisantydningkr 1 100 000,-
Panteattest kjøperkr 199,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 525,-
Tingl.gebyr skjøtekr 525,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-)kr 27 500,-
Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)kr 8 900,-
  
Totalpris kr 1 137 649
Eiendom
Bjørnavegen, 5208, Os

Matrikkel
Gnr. 45 bnr. 185 i Bjørnafjorden kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt, 1902 m²

Faste løpende kostnader
Typiske utgifter for eier etter oppføring er: Bygningsforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av felles privat vei, velforening/felleskostnader etc.

Formuesverdi
Det vil tilkomme ligningsverdi etter at eventuell bolig er oppført. Denne vil variere etter størrelse på bolig og kvadratmeterpriser i området. I forbindelse med statsbudsjettet for 2010 er det vedtatt innført en ny metode for å beregne ligningsverdi på boliger. Som kjøper må du fylle ut et spesielt skjema (RF-1282 - gjerne via skatteetaten.no eller altinn.no for å fylle ut elektronisk eller på papir)

Diverse
Det er ny eier som bærer risikoen for å få godkjenning av tiltak på eiendommen. Vi oppforderer derav interessenter til å kontakte Os kommune for informasjon om hva som kan bygges på eiendommen/søknadsprosessen/etc.

Interessenter/Kjøpere må egenhendig, evt ved hjelp av fagkyndige, sette seg godt inn i lover og regler for byggeprosesser.

Ved overdragelse av ubebygde tomter kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet for overdragelsen. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted.

Hjemmelshaver av gnr.45, bnr.186 gis gangrett over gnr. 45, bnr. 185 etter nærmere anvisning av hjemmelshaver. Gangrett skal være en forlengelse av gangrett over eiendommen 45/61.

Da eiendommen ligger innenfor 100-meters beltet må det søkes dispensasjon fra §1-8 i plan-og bygningsloven. Det er ikke satt noe utnyttelsesgrad for eiendommen da eiendommen ikke er regulert. Det vil være plan-og bygningslovens bestemmelser som gjelder.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen har legalpanterett i eiendommen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp (1G) for ubetalte utgifter.

Erklæring tinglyst 03.09.2018 vedrørende bestemmelse om gangrett/rett til sti.
Rettighetshaver: Gnr. 45, Bnr. 186

Erklæring tinglyst 03.06.2009 vedrørende bestemmelse om vann/kloakkledning. Denne gir rett til å fritt koble seg på vann/avløp via hovedbrukets eiendom(Gnr.45, Bnr.8)

Erklæring tinglyst 03.06.2009 vedrørende bestemmelse om veg. Denne gir rett til vei, vann og avløp fritt over hovedbrukets grunn. Denne gir også rett til å bruke hovedbrukets stier til naust-tomt.(Gnr. 45, Bnr. 8).

Vei/vann/kloakk
Privat til offentlig vei. Kjøper må opparbeide egen avkjørsel/stikkvei. Det er tinglyst veirett over 45/8 hvor det gies fri veirett over bruket. Kjøper må betale seg inn for opparbeidet vei.

Det må påkobles offentlig vannforsyning. Her vil det komme tilknytningsavgift. Tilkoblingsgebyr for bolig på 111-175 kvm er i dag på kr 39.875,-. Avløp vil være via privat septik og tilkobling av spillvann. Her må det påregnes et tilkoblingsgebyr. Kjøper må selv undersøke kostnad knyttet til nedleggelse av rør etc.

Regulering
Eiendommen er ikke regulert, men iht. kommuneplan er arealformålet bolig og LNF.
Det største arealet er iht. kommuneplanen regulert til bolig (gult område) og en liten del av tomten er LNF (grønt område). Av den totale tomtestørrelsen på 1902 kvm er ca 1400 kvm avsatt til boligformål. Se vedlagte kart.

Odel og konsesjon
Når tomten er ubebygget kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger. Gjerne oppgi ønsket overtagelse ved budgivning.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
1 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-))
8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))

37 649,50 (Omkostninger totalt)

1 137 649,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Provisjon: Kr 45.000,-

Tilrettelegging: Kr 12.900,-

Grunnpakke: Kr 5.000,-

Markedspakke: Kr 10.000,-

Oppgjørsgebyr: Kr 5.500,-

Foto: Kr 3.750,-

Dersom eiendommen ikke blir solgt skal selger betale kr 0,-.

Oppdragsnummer
61-19-0062

Internett
www.eie.no

Eier
Liv Julia Sandanger

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperforsikring
Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterlig informasjon.

Gå inn på www.soderbergpartners.no for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9:
Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.

Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Ansvarlig megler
Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF Helene K. Mathiesen
Mobil: 93 49 14 14
E-post: hkm@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Bjørnavegen
For mer om objektet
Bjørnavegen

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.