Bilde 1 av Framveien 4BBilde 2 av Framveien 4B
Digital salgsoppgave
Framveien 4B

1420 Svartskog • Nordre Follo kommune

Prisantydning

kr 6 200 000

Omkostninger: kr 169 020Totalpris: kr 6 369 020
Klargjort utsiktstomt på 1369 kvm | Kort vei til fjorden | Kort vei til buss | Idyllisk beliggende på Svartskog.
Vis i kartLast ned salgsoppgave
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 6 200 000
Omkostninger
kr 169 020
Totalpris
kr 6 369 020
Tomt
Eiet tomt 1369 m²
Oppdragsnummer
84210095
card-default

Rune Ørndal

Eiendomsmegler MNEF
Les om Rune
Prisantydningkr 6 200 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 200 000,-)kr 155 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 6 369 020
Eiendom
Framveien 4B, 1420 Svartskog

Matrikkel
Gnr. 235 bnr. 188 i Nordre Follo kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 1369 m²

Prisantydning
6 200 000

Totalpris inkl. omkostninger
6 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
155 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 200 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

169 020,- (Omkostninger totalt)

6 369 020,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Elise Hertzberg Martin Henrik Hertzberg

Beliggenhet
Eiendommen har en svært attraktiv og landlig beliggenhet i Svartskog. Det er barnehage og idrettsplass i nærområdet, samt kort vei til skoler og handelssentrum på Kolbotn. Eiendommen har umiddelbar nærhet til fantastiske turområder og idylliske badeplasser langs Bunnefjorden, der Bekkensten med kiosk er den nærmeste.

Roald Amundsens hjem, Uranienborg, ligger like i nærheten, med mulighet for guidet omvisning. Mellom Bekkensten badeplass og Roald Amundsens hjem er det anlagt ny kyststi med særpreg. Stien går både til flotte utkikkspunkter og ned til fjorden, noe som byr på varierte naturopplevelser, og god rekreasjon gjennom året. På vinteren er det gode skiløyper rundt på Svartskog.

Av badeplassene i Bunnefjorden er Ingierstrand, Hvervenbukta og Bestemorstranda de mest populære. Fra eiendommen er det ca. 250 meter til Svartskog kolonial - et sjarmerende landhandleri og samlingspunkt med kafé i nostalgisk stil.

Innover i marka finnes et populært og eventyrlig turområde med flere bade- og fiskevann, samt markastuer som byr på servering. Videre har Kolbotn et av landets største idrettslag med en allsidig satsning innenfor et stort spekter av idrettsgrener. På Svartskogs Idrettsforenings fotballbane på Vestenga er det skøytebane vinterstid. Svartskog IF har kanoer ved vannkanten som er for medlemmer.

Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Kiwi på Trollåsen og Mega på Kolbotn. Ca. 250 meter fra eiendommen ligger Svartskog kolonial som har noe matvarer, i tillegg til interiør, klær, strikkevarer, smykker og designvarer. Kolonialen er også et møtested som byr på musikk, kunst, mat, håndverk, kultur, trening, kurs og mye mer.

Kolbotn Torg har flere spennende butikker og restauranter, samt helse og servicetjenester. Her finner du en urban og moderne oase som omfatter gågater, kulturhus og et underjordisk parkeringshus. Oslo sentrum ligger også godt innen rekkevidde via offentlig kommunikasjon og bil med alt det innebærer av hovedstadens fasiliteter og servicetilbud.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, hvorav nærmeste holdeplass er Gartnerboligen som ligger ca. 200 meter fra tomten. Fra Svartskogtoppen går det buss inn til Oslo hvert 6. minutt i rushtiden og reisen tar ca. 17 minutter. Med bil fra eiendommen tar det ca. 11 min til Kolbotn Torg, 11 min til Ingierstrand, ca. 25 min til Oslo S, 20 min til Ski og 55 min til Oslo Lufthavn.

Det er en kort biltur til Vassbonn barneskole og Ingieråsen ungdomsskole. Vassbonn og Kolbotn barneskole er barneskolene til Svartskog. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager. Det er skolebuss til flere skoler i nærområdet.

Bebyggelse
Området består for det meste av villa- og småhus bebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, 1369 m²

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen. Det vil bli skiltet med eie eiendomsmegling skilter ved fellesvisninger. Velkommen til visning!

Kommunale avgifter
Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Det er pr. dags dato ikke eiendomsskatt i Nordre Follo kommune.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Offentlig vann og kloakknett er under utbygging og i følge kommunen vil det påbeløpe en tilknytningsavgift for vann og kloakk på ca. kr. 20.000,-.

Kommunen opplyser at arbeidet med ruten "Enterprise 6", som Framveien er en del av, begynner høsten 2021. Se: https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/vann---og-avlopsprosjekter/nye-vann--og-avlopsror-pa-balerud/

Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av situasjonskart og reguleringsplaner med bestemmelser er tilgjengelig i elektronisk salgsoppgave og hos megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Svartskog Kolonial (ca. 250 unna eiendommen) er regulert med plan under arbeid. "Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for å bygge enebolig på eiendommen. Det vil også tilrettelegges for tilbygg til den eksisterende kolonialen, samt areal for varelevering og sykkelparkeringsplasser. Reguleringen skal også avklare hvordan de nye anleggene hensyntar den eksisterende bevaringsverdige bebyggelsen på eiendommen", ref. brev angående varsel om oppstart av detaljregulering for Svartskog Kolonial i Oppegård kommune datert 06.02.2019.

§ 5 Fellesbestemmelser

§ 5.1 Eiendomsstruktur

Fradeling av arealer som er avsatt til bebyggelse og anlegg etter pbl. § 12-5 nr.1 er tillatt over strandsonen etter nærmere vilkår:
- Tomtestørrelsen skal vare minst 1350 m2 pr. tomt.
- Avkjørsel til tomtene skal vare direkte ut mot offentlig vei eller via regulert atkomstvei.
Ovennevnte vilkår gjelder ikke felt B2, B3, B5, Ba1, E1 og A1. Sammenslåing som gjelder eiendommer avsatt til bebyggelse og anlegg etter pbl. § 12-5 nr. 1 er ikke tillatt.

§ 5.2 Terrengbehandling
Vesentlig terrenginngrep etter pbl. § 20-1 k) er forbudt, med unntak av inngrep i forbindelse med oppforing, ombygging, påbygging, underbygging eller plassering av tiltak som er tillatt etter denne planen. Tiltak etter Byggteknisk forskrift § 4-1 c) pkt. 6 og krever søknad etter pbl. § 20-1. Det samme gjelder for boring i terreng inntil eventuell kommunal vannforsyning er etablert og satt i drift. Inntil kommunal vannforsyning er etablert og satt i drift, tillates sprenging kun etter søknad til kommunen og hvis det er strengt nødvendig.

§ 5.3 Gjerder og hekker
Kommunen kan pålegge grunneier som har tomtegrense mot offentlig turvei eller badeplass a sette opp gjerde eller hekk på grunneierens tomt mot denne. Dette gjelder ikke innenfor forbudsgrensen langs sjøen (jf. § 5.10).

§ 5.4 Private brygger
For hver eiendom som grenser direkte mot sjøen og som helt eller delvis omfattes av felt B4 (jf. § 7) kan det oppfores en brygge. Det samme gjelder for felt BT1 og BK1. Bryggen skal utformes som utstikker. Konstruksjonens totalbredde skal vare maks. 1,8 meter og konstruksjonens totallengde skal vare maks. 10 meter. Oppsetting av rekkverk og skilt tillates ikke. Kommunen kan stille krav til materialvalg og farge av hensyn til tilpasning til terreng eller tilgrensende bebyggelse og anlegg. Bryggen skal utformes slik at den taler fremtidig stormflo.

§  5.5 Estetikk, utforming og materialbruk
Nye bygninger, anlegg og konstruksjoner, samt endringer av eksisterende bygninger, anlegg og konstruksjoner skal i størrelse, proporsjoner, formspråk, farge- og materialbruk harmonere med den bevaringsverdige bebyggelsen og kulturmiljøet i planområdet (jf. §§ 26.5 og 26.6). Lengden på nye bygninger skal ikke overstige 20 meter. Parkeringsanlegg, uthus og konstruksjoner skal ha en utforming, materialbruk og fargesetting som underordner seg hovedbygningen. I bygninger for bolig-, barnehage- eller næringsformål og i garasjer bor det i hovedsak benyttes tre som hovedmateriale. Det skal ikke benyttes glaserte takstein og andre sterk reflekterende byggematerialer.

§ 5.6 Grad av utnytting
For tomter som omfattes av hensynssone H570_1 (jf. § 26.5) og H570_2 (jf. § 26.6) gjelder følgende grad av utnytting sa lenge den bevaringsverdige bebyggelsen eksisterer:
Grad av utnytting fastsettes til bebygd areal (BYA) av den bevaringsverdige bebyggelsen på tomten. I tillegg kan det oppfores parkeringsanlegg (garasjer eller carport) med totalt maks. 36 m2 BYA pr. tomt. Uthus skal oppfores med maks. 15 m2 BYA. Konstruksjoner som ikke medregnes i BRA etter Byggteknisk forskrift begrenses til totalt 15 m2 BYA pr. tomt. For bevaringsverdig bebyggelse i hensynssone H570_2 kan tilbygg med totalt maks. 15 m2 BYA tillates.

§ 5.7 Bygningens høyde
Dersom ikke annet er bestemt i denne planen, gjelder følgende høydebegrensninger ved nye tiltak: (se tabell i dokument angående reguleringsbestemmelser som ligger vedlagt i salgsoppgaven). Dersom taket utformes som to motstående pulttak, regnes øverste gesimshøyde som mønehøyde. For øvrig skal høydene måles iht. de til enhver tid gjeldende regler i Byggteknisk forskrift.

§ 5.8 Bygningens avstand
Mindre frittliggende garasjer, carport og uthus skal plasseres minst en meter fra nabogrense. For øvrig gjelder pbl. § 29-4.

§ 5.9 Byggegrenser langs veier
Følgende tiltak kan oppfores innenfor byggegrensene langs offentlige, kommunale veier som er vist i plankartet:
- mindre frittliggende garasje eller carport hvis utkjøring er parallelt med veibanen, dersom tiltaket plasseres med minst 1,5 meters avstand fra regulert veggrunn
- mindre frittliggende garasje eller carport hvis utkjøring er vinkelrett med veibanen, dersom tiltaket plasseres med minst 5 meters avstand fra regulert veggrunn
- bygninger og anlegg for felles renovasjon
- oppstillingsplass til private avfallsbeholdere, dersom tiltaket plasseres med minst 1,5 meters avstand fra regulert veggrunn. Plassen kan utstyres med enkel gjerde/skjerming som ikke er høyere enn 1,5 meter og med enkelt lokk.
- nettstasjoner, deriblant tiltak i felt E1 (jf. § 11)
- tiltak for bevaring av kulturmiljø etter §§ 26.5 c), e), f) og i)

§ 5.10 Forbudsgrense langs sjø
Innenfor forbudsgrensen langs sjøen som er vist i plankartet gjelder pbl. §  1-8 med unntak av følgende tiltak:
- fasadeendring av godkjente tiltak
- private brygger (jf. § 5.4)
- offentlige veier og felles avkjørsler i felt V1, V6, V13 og V21 (jf. § 15)
- kaianlegg og tilhørende tiltak i felt K1 og K2 (jf. § 17)
- turvei i felt T1, T2, T3, T7, T9, T10 og T11 (jf. § 20)
- anlegg og innretninger for atkomst, bruk og drift av offentlige badeplasser og friluftsområder
- tiltak i LNF-omrader (jf. § 22)
- underjordiske ledninger for offentlig vannforsyning og avløpshåndtering med tilhørende innretninger
- riving av bygninger, konstruksjoner eller anlegg
- tiltak for bevaring av naturmiljø etter § § 26.3 og 26.4
- tiltak for bevaring av kulturmiljø etter §§ 26.5 c), e), f), i), 26.6 og 26.7

§ 5.11 Forbudsgrenser langs vassdrag
Innenfor forbudsgrensene langs bekkene er arbeid og tiltak etter pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 ikke tillatt. Dette gjelder ikke følgende tiltak:
- fasadeendring av godkjente tiltak
- underjordiske ledninger for offentlig vannforsyning og avløpshåndtering med tilhørende innretninger
- riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg
- tiltak for bevaring av naturmiljø etter §§ 26.3 og 26.4
- tiltak for bevaring av kulturmiljø etter §§ 26.5 c), e), f) og i)

§ 5.12 Parkering
Dersom ikke annet er bestemt i denne planen, skal det opparbeides følgende antall bilparkeringsplasser pr. enhet og tomt: (se tabell i dokument angående reguleringsbestemmelser som ligger vedlagt i salgsoppgaven).

§ 5.13 Overvanns- og flomhåndtering
Overvann fra nye tiltak innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg skal håndteres på egen grunn, og ikke føres i rør til vassdrag og skal ikke ledes til offentlige veigrøfter eller kommunalt ledningsnett. Det skal sikres erosjonssikker avrenning av flomvann.

§ 6 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (felt B1 til B3, B5 og B7 til B13)

§ 6.1 Arealbruk
Det tillates enebolig eller enebolig med sekundærleilighet, samt tilhørende parkeringsanlegg, uthus og konstruksjoner.
Samme tomt skal kun bebygges med ett frittliggende småhus.
Det skal ikke oppføres mer enn 25 sekundærleiligheter innenfor planområdet. Sekundærleiligheter skal ikke oppføres på boligeiendommer som omfattes av bestemmelsesområde [2 (jf. § 25.2) og/eller hensynssone H570_1 (jf. § 26.5) og H570_2 (jf. § 26.6).

§ 6.2 Eiendomsstruktur
Feltene B2, B3 og B5 krever en felles detaljregulering, hvor noe differensiert bebyggelse tillates. Mindre boliger bør vurderes og tilpasses ulike vernehensyn og grøntområder.
I felt B7 tillates maks. 3 boligeiendommer. Hver eiendom skal være minst 1350 m2.
I felt B8 tillates maks. 4 boligeiendommer. Hver eiendom skal være minst 1350 m2.
I felt B9 tillates maks. 2 boligeiendommer. Hver eiendom skal være minst 1350 m2.
I felt B10 tillates maks. 2 boligeiendommer. Hver eiendom skal være minst 1350 m2.
I felt B11 tillates maks. 2 boligeiendommer. Hver eiendom skal være minst 1350 m2.
I felt B12 tillates maks. 2 boligeiendommer. Hver eiendom skal være minst 1350 m2.
I felt B13 tillates maks. 1 boligeiendom.

§ 6.3 Grad av utnytting
Grad av utnytting fastsettes til maks. 25 % BYA pr. tomt dersom boligbygningen har maks. mønehøyde på 6,5 meter og maks. gesimshøyde på 4,5 meter. Grad av utnytting fastsettes til maks. 17 % BYA pr. tomt dersom boligbygningen har maks. mønehøyde på 8,5 meter og maks. gesimshøyde på 6,5 meter. For tomter der boligbygningens maks. mønehøyde og maks. gesimshøyde ligger mellom de ovenfor angitte høydene, beregnes grad av utnytting lineært. Grad av utnytting utgjør da gjennomsnittet av grad av utnytting ut fra mønehøyde og grad av utnytting ut fra gesimshøyde (jf. figur 1).
Sekundærleiligheten skal være vesentlig mindre enn hovedleiligheten, og skal ha en størrelse på minst 25 m2 BRA og maks. 70 m2 BRA. I sekundærleilighetene skal alle hovedfunksjoner være samlet på bygningens inngangsplan.
Parkeringsanlegg og utebod skal oppføres med totalt maks. 46 m2 BYA i tilfelle enebolig, og totalt maks. 75 m2 BYA i tilfelle enebolig med sekundærleilighet. For tomter som er større enn 2.000 m2 kan større uteboder tillates.
Konstruksjoner som ikke medregnes i bruksareal (BRA) etter Byggteknisk forskrift begrenses til totalt 15 m2 BYA pr. boenhet.
Det vises for øvrig til § 5.6.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
6 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
155 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 200 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt))

169 020,- (Omkostninger totalt)

6 369 020,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Innhenting av grunnbok (Kr.808)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.3 390)
Visningshonorar (Kr.2 500)
Provisjon (forutsatt salgssum: 6 200 000,-) (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.9 900)
Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)
Look (Kr.11 900)
Markedspakke 1 (Kr.15 900)
Oppgjør (Kr.8 900)
Tinglysning sikringspant selveier (Kr.585)
Totalt kr. (Kr.99 055)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
84-21-0095

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Ski Eiendomsmegling AS
EIE Ski
Org. nr:818809522
Nordbyveien 27 A
1406 Ski
Tlf: 64 80 97 00, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF Rune Ørndal

Saksbehandlere
Rune Ørndal
EIE Ski
Eiendomsmegler MNEF
Mob: 45 88 65 00 / E-post: ro@eie.no

EIE Ski
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Framveien 4B
For mer om objektet
Framveien 4B

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: