Bilde 1 av Gamle Åsvei 14 BBilde 2 av Gamle Åsvei 14 B
Digital salgsoppgave
Gamle Åsvei 14 B

1424 Ski • Nordre Follo kommune

Prisantydning

kr 4 200 000

Omkostninger: kr 106 370Totalpris: kr 4 306 370
Sentral tomt med IG for hustype Arwen til skråtomt fra ABChus | 650 kvm | Attraktiv og barnevennlig beliggenhet
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 4 200 000
Omkostninger
kr 106 370
Totalpris
kr 4 306 370
Tomt
Eiet tomt 650 m²
Oppdragsnummer
84210004
Prisantydningkr 4 200 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-)kr 105 000,-
  
Totalpris kr 4 306 370
Eiendom
Gamle Åsvei 14 B, 1424 Ski

Matrikkel
Gnr. 137 bnr. 40 i Nordre Follo kommune

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 650 m²

Prisantydning
4 200 000

Totalpris inkl. omkostninger
4 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-))

106 370,- (Omkostninger totalt)

4 306 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eier
Abc eiendom service as v. Thai Hung Nguyen

Beskrivelse
EIE eiendomsmegling ved Mats Våge har gleden av å presentere Gamle Åsvei 14B.

Boligtomt med sentral beliggenhet og tillatelse til oppføring av ARWEN enebolig fra ABChus. Dette er et funkishus hvor oppholdsrommene er i 2. etasje. Her finner vi stue og kjøkken, samt et soverom med tilhørende bad og walk in garderobe. Et ekstra pluss med denne boligen er den deilige, lune verandaen i 2.etasje. Her er det rom for sene høstkvelder sammen med hele familien.

Tomten ligger i attraktive og barnevennlige omgivelser i blindvei. Det er nærhet til Ski sentrum med alt av fasiliteter. Her har man muligheten for å skape en drømmebolig.

Ta kontakt for mer info eller tomtevisning!

Beliggenhet
Velkommen til Gamle Åsvei 14!  Boligen ligger  i Ski sentrum med få minutters gangs til alle sentrumsfasiliteter. Skjermet beliggenhet uten gjennomgangstrafikk.

Skole og barnehage:
- Finstad skole, 1.-7. trinn: Skolen ligger i nærheten til et flott skogsområde.
- Ski ungdomsskole, 8.-10. trinn: Ligger midt i Ski sentrum. Elevene kommer fra tre barneskoler: Hebekk, Finstad og Ski.
- Ski videregående og Drømtorp videregående skoler ligger i tilknytning til Ski setntrum og bidrar begge til et variert lokalt utdanningstilbud.
- Det er flere barnehager i nærheten.

Natur og friluft:
Nærområdet byr på fine turmuligheter hele året med skogsområder samt marka i nærheten med blant annet løyper både til fots og på sykkel.

Handel:
I nabolaget finner vi en Meny butikk. Forøvrig er kort gangavstand til Ski sentrum hvor man finner bl.a Ski Storsenter med 145 butikker og spisesteder, kino med 8 saler og bibliotek. Ellers finner man både bank, post, leger, hotell, mv i Ski sentrum.

Offentlig kommunikasjon:
Det er få minutters gange til Ski stasjon og bussterminal med alle sine tilbud.

Det er i dag ca 20 min til Oslo med tog. Det bygges nytt dobbeltspor (Follobanen) til Ski som er ventet å redusere reisetiden fra Ski til Oslo til ca 11 min.

Bebyggelse
Området består for det meste av villa- og småhus bebyggelse.

Tomt
Eiet tomt, 650 m²

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle tomten.

Primærrom
Primærrom: kvm

Bruksareal
Bruksareal: kvm

Kommunale avgifter
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Det er pr. dags dato ikke eiendomsskatt i Nordre Follo kommune.

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2019: Som primærbolig Kr. ,- Som sekundærbolig Kr. ,-

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Regulering
§ 4. BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER, FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE, OMRÅDE A1
DEFINISJONER
Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet og tomannsboliger. Sekundærleilighet er en selvstendig boenhet med kjøkken, oppholds-, sove-, sanitærrom og bod. Sekundærleiligheten er vanligvis klart mindre enn hovedleiligheten og med bruksareal under 70 m². Det kan ikke innredes sekundærleilighet i tomannsbolig. Tomannsbolig er to boenheter som er faktisk sammenbygd slik at de utgjør en bygning. Når to bygninger med en boenhet i hver er sammenkjedet med bod, garasje, o.l. regnes dette ikke som tomannsbolig eller frittliggende småhusbebyggelse, men som sammenhengende bebyggelse.
a. Bebyggelsens form I området skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse.
b. Tomteutnyttelse Tillatt bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige 24,0%, jf. Teknisk forskrift §3.2 og NS 3940. Ved lave èn-etasjes hus, det vil si hus med gesimshøyde under 3,5m og mønehøyde under 6,5m, kan det gis dispensasjon for tomteutnytting inntil 27,0%. Garasje og uthus medregnes i BYA. Terrasse som på sitt høyeste rager mer enn 0,5m over terrenget regnes med i BYA. Dersom det ikke bygges garasje samtidig med boligen, skal det ved beregning av BYA reserveres minst 42m² for senere bygging av garasje. Sekundærleilighet utløser ikke krav om reservasjon av ekstra
garasjeareal. Ved tomannsboliger skal det reserveres minst 36m² pr. boenhet.
c. Gesims- og mønehøyder Maksimal gesimshøyde er 6,00 m. Maksimal mønehøyde er 8,50 m. enkelte tomt. Gesimshøyde skal ikke gjelde for takoppløft/ark. Takoppløft/ark tillates med inntil 1/3 av fasadelengden. Høyden på takoppløft/ark vil bare være begrenset av mønehøyde for den enkelte tomt. For garasje og frittliggende bod er maks. gesimshøyde 3,00m og maks mønehøyde 5,00m. Ved garasjer tillates ikke knevegg mot yttervegg. I sterkt skrånende terreng kan større høyder for garasjer godkjennes. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.
d. Tomteareal Minste netto tomteareal er 650m². Ved tomannsboliger er minste netto tomteareal 1000 m² eller 500 m² for hver parsell. Netto tomt er areal regulert til boligformål, ekskl. regulert veggrunn, fellesområde m.v.
e. Sammenhengende bebyggelse
Planutvalget kan gi dispensasjon for oppføring av sammenhengende bebyggelse når dette inngår i en samlet plan godkjent av planutvalget. Det  legges vekt på tilpasning til eksisterende bebyggelse. Disponibelt grunnareal pr. bolig skal være minst 500 m². Disponibelt grunnareal er netto tomt pluss andel av fellesareal. Areal regulert til felles atkomstveg regnes ikke med. Tillatt bebygd areal (BYA) er 24%, regnet i forhold til disponibelt grunnareal. Forøvrig kommer bestemmelsene i øvrige pkt. til anvendelse også for sammenhengende bebyggelse.
f. Garasje/parkering
På hver tomt skal det være plass til minst én garasje og én biloppstillingsplass pr. bolig. For sekundærleilighet kreves bare én parkeringsplass.
Garasje og parkering kan legges til fellesareal eller behovet kan dekkes på annen måte som kan godkjennes av planutvalget. Parkering kan legges i innkjørsel til garasje, dersom garasjen ikke har mer enn to bilplasser. Garasje og biloppstillingsplass skal vises på situasjonsplan for boligen.
Frittliggende garasje og bod kan plasseres inntil 5 meter fra regulert gjerdelinje langs kommunal og privat veg når den er plassert med utkjøring vinkelrett på vegen, og l,5 meter fra regulert gjerdelinje når utkjøring skjer skrått (inntil 40 nygrader) eller parallelt med vegen.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
4 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-))

106 370,- (Omkostninger totalt)

4 306 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Innhenting av grunnbok (Kr.808)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.3 390)
Tinglysning sikringspant selveier (Kr.585)
Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)
Markedspakke 1 (Kr.15 900)
Oppgjør (Kr.8 900)
Provisjon (forutsatt salgssum: 4 500 000,-) (Kr.39 900)
Tilrettelegging (Kr.9 900)
Totalt kr. (Kr.79 555)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
84-21-0004

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Følgende gjelder der handel kommer i stand før 1. januar 2022
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset. Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).
En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Følgende gjelder der handel kommer i stand etter 1. januar 2022
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

NB: For eiendommer hvor handel kommer i stand etter 01.01.2022 gjelder følgende: Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Ski Eiendomsmegling AS
EIE Ski & Ås
Org. nr:818809522
Nordbyveien 27 A
1406 Ski
Tlf: 64 80 97 00

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Mats Våge

Saksbehandlere
Mats Våge
EIE Ski & Ås
Eiendomsmegler
Mob: 95 82 35 58 / E-post: mvaa@eie.no

EIE Ski & Ås
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Gamle Åsvei 14 B
For mer om objektet
Gamle Åsvei 14 B

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: