Bilde 1 av Bjørnangvegen 12Bilde 2 av Bjørnangvegen 12
Digital salgsoppgave
Bjørnangvegen 12

7620 Skogn • Levanger kommune

Prisantydning

kr 350 000

Omkostninger: kr 25 170Totalpris: kr 375 170
Romslig boligtomt med nydelig utsikt og gode solforhold.
icon

Unngå doble renteutgifter

Last ned salgsoppgaveVis i kart
Boligtype
Boligtomt
Eierform
Selveier
Prisantydning
kr 350 000
Omkostninger
kr 25 170
Totalpris
kr 375 170
Tomt
Eiet tomt 947 m²
Oppdragsnummer
370230086
card-default

Reidar Lindsetmo

Daglig Leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Les om Reidar
Meld interesse

Få informasjon og oppdatering om denne boligen

Meld interesse
Prisantydningkr 350 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,-)kr 8 750,-
Boligkjøperpakke (valgfritt)kr 15 050,-
  
Totalpris kr 375 170
Eiendom
Bjørnangvegen 12, 7620 Skogn

Matrikkel
Gnr. 48 Bnr. 25 i Levanger kommune

Boligtype
Boligtomt

Eierform
Selveier

Tomt
Eiet tomt 947 kvm

Prisantydning
350 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 10 120,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 360 120,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 375 170,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Eier
Skanska Norge as

Beliggenhet
Ca. 5 km fra Skogn sentrum, hvor du finner dagligvarebutikker, frisør, kafé, jernbanestasjon m.m.

Tomt
Eiet tomt, 947 kvm

Flott utsiktstomt. Her kan solnedgangen nytes fra verandaen.
Tomta ligger i hellende terreng og må opparbeides.

Skole/barnehage
Her er det ca 200 meter til nærmeste barnehage. Flere barnehager i området. Barneskole med Sfo og ungdomsskole ligger på Skogn.

Skogn barne- og ungdomsskole, ca. 4,3 km.
Levanger videregående skole, ca. 12,7 km.
Skolebuss stopper helt nederst i Bjørnangbakken.

Offentlig kommunikasjon
Bussforbindelse like ved, samt togstasjon på Skogn.

Fritidstilbud
Her er det masse flotte turområder, samt muligheter for jakt og fiske. Om man ønsker å gå på tur er det mye utvalg i fine tursier og veier å bruke. Idrettsanlegg med fotballbane, idrettshall mv på Skogn.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt beregnes etter markedsverdi på tomta.

Formuesverdi
Formuesverdien er ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av skatteetaten etter en beregningsmodell om boligen er primær eller sekundær. Formuesverdien for primærbolig utgjør 25% av beregnet markedsverdi og 90% av sekundærbolig for 2019 og 2020. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv må sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om endring av satser.

Radonmåling
Tomta ligger i ett område hvor aktsomhetsgrad for radonforekomst er usikker. Områdene rundt har moderat til lavt aktsomhetsgrad.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Ingen servitutter tinglyst.

Eiendommen har en rettighet på gnr. 48, bnr. 16
Dagboknr. 663073, tinglyst 23.06.2023 - Veirett over avgivereiendom. Rettighetshaver plikter å utbedre alle skader forvoldt ved midlertidig anleggstrafikk. De som til enhver tid eier gnr. 24, 25 og 33, plikter å delta forholdsmessig i vedlikehold av veien. Rett til å legge vanlig infrastruktur over eiendommen, så som ledninger for elektrisk strøm, telekommunikasjon og rør for vann, avløp, fjernvarme mm. Rettighetshaver plikter å utbedre alle skader forbundet med installasjon av infrastruktur, og å besørge og bekoste tilbakeføring av berørte områder.

Vei/vann/kloakk
Privat vei, tinglyst adkomstrett via gårdsnr. 54, bruksnr 1.
Tilknytningsplikt kommunalt ledningsnett, private stikkledninger kostes av kjøper.

Regulering
Eiendommen er ikke regulert i reguleringsplan. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.

Utdrag fra bestemmelser:
- Det er tilknytningsplikt for bolig- og fritidsbebyggelse til offentlig avløpsnett der dette finnes i rimelig nærhet.
- Krav om min. 2 bilplasser pr boenhet på enebolig/tomannsbolig.
- En-/to-/tre- og firemannsboliger: Maks 45 %-BYA
- Boligbebyggelse med skråtak, med unntak av pulttak, kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 6,5 m og maksimal mønehøyde på 9,5 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade, der dette er i samsvar med estetiske bestemmelser og retningslinjer (harmonerer med eksisterende bebyggelse).
- Boligbebyggelse med pulttak eller flatt tak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 8,0 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade, der dette er i samsvar med estetiske bestemmelser og retningslinjer (harmonerer med eksisterende bebyggelse).
- Takoppløft eller ark på inntil ¼ lengde av takflaten kan tillates uavhengig av maksimal gesimshøyde.
- Ny bebyggelse, herunder mindre tilbygg, skal ikke plasseres nærmere veg enn øvrig bebyggelse i samme gate, med mindre byggegrense, veglov eller fylkestingsvedtak åpner for dette. I områder med frittliggende småhusbebyggelse skal bebyggelsen utformes slik at strøkets karakter med frittliggende bygninger opprettholdes.
- Frittliggende garasje/uthus kan oppføres med maksimalt bebygd areal (BYA) = 70 m2 og maks 70 m2 bruksareal (BRA). Garasje/uthus kan ha maksimal gesimshøyde på 4,0 meter og maksimal mønehøyde på 5,5 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Med pulttak eller flatt tak kan maks gesimshøyde være 4,5 meter.
- Frittstående garasjer i tilknytning til boliger innenfor bebyggelse og anlegg og som ligger ved kommunal veg eller felles adkomstveg, kan plasseres med portvegg minimum 5,0 meter fra
eiendomsgrense mot vei og alltid minimum 5,0 meter fra vegkant eller sidevegg 2,0 meter fra eiendomsgrense mot vei og alltid minimum 2,0 meter fra vegkant.

Det ble i 2010 vedtatt en reguleringsplan for Bjørnang, hvor området skal benyttes til bolig/tjenesteyting. Planområdet er på ca. 19,3 daa, og det ligger lengre oppe i Bjørnang.
Det kan etableres inntil 45 nye boligenheter i planområdet. Reguleringsplankart vedlagt i salgsoppgaven.

I skogen overfor barnehagen er det i kommuneplanens arealdel avsatt ett område på 19,5 daa til fremtidig bebyggelse (boligfelt).

Odel og konsesjon
Søknad om konsesjon påkrevet: Nei
Egenerklæring om konsesjonfrihet påkrevet: Ja

Kjøper plikter ved inngåelse av denne kontrakt å undertegne på skjema Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v., hvoretter megler sender skjema til kommunen for bekreftelse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 10 120,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 360 120,- (Totalpris inkl omkostninger)

Valgfrie omkostninger:
kr 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt))
--------------------------------------------------------
kr 375 170,- (Totalpris inkl omk og valgfrie omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Fastpris kr. 25.000,-

Tilrettelegging kr. 10.000,-

Kontroll av hjemmel og heftelser kr. 1.000,-

Oppgjørshonorar kr. 5.000,-

Markedspakke kr. 7.000,-
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
370-23-0086

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Lovanvendelse
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakkyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Trøndelag Eiendomsmegling AS
EIE Innherred
Org. nr: 914150558
Kongensgate 37
7715 Steinkjer
Tlf: 48 89 18 70

Ansvarlig megler
Daglig Leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner Reidar Lindsetmo

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Bjørnangvegen 12
For mer om objektet
Bjørnangvegen 12

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: