Aktuelt, Faglig, Inspirasjon

Spørsmål og svar

Det er en stor transaksjon å skifte bolig og det er ikke alt som er like enkelt å forstå. Her har vi samlet en rekke vanlige spørsmål som kan dukke opp i en kjøp- eller salgsprosess.

Hva er et pantedokument?
Et pantedokument er et dokument som går ut på at det er stilt sikkerhet for å oppfylle en gjeldsforpliktelse. Grunnlaget er gjerne et gjeldsbrev som er undertegnet av den som har lånt kapital, og pantedokumentet gir långiver sikkerhet for at beløpet blir tilbakebetalt.

Hva er tinglysning?
Tinglysning er en offentlig registrering av blant annet eierskap og andre rettigheter og plikter knyttet til eiendom. Ved eierskifte av boliger tinglyses normalt skjøtet over på kjøper, i tillegg til kjøpers pantedokumenter. Alle rettsstiftelser som gar ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller oppheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom, kan tinglyses. Fordelen med tinglysning er at man oppnår rettsvern overfor tredjemann, som blant annet er viktig for å kunne råde over eiendommen ved salg, pantsettelse mv, men også for å unngå dobbeltsalg og uenighet om hvem som eier eiendommen.

Hva er dokumentavgift?
Dokumentavgift er en avgift som skal betales ved tinglysing ved eierskifte en rekke boligtyper. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av markedsverdien på tinglysningspunktet, som normalt vil si kjøpesummen. Ved gave eller gavesalg, er det markedsverdien som skal legges til grunn. Det er kjøper som betaler dokumentavgiften ved eierskifte. Ved kjøp av enebolig, tomannsbolig, eierseksjoner og sameieandeler, påløper det dokumentavgift, mens borettslagsandeler er fritatt denne avgiften.

Hva er forskjellen mellom BTA, BRA og P-ROM?
BTA er forkortelsen for bruttoareal og er boligens totale areal inklusiv yttervegger. BRA er bruksarealet, det vil si boligens innvendige areal, målt til innsiden av boligens vegger. P-ROM, også kalt primær areal, er BRA av innredete rom (eksklusiv kott, boder ol.) Det er viktig å være klar over at normene for måling av areal, som takstmenn er underlagt, ikke nødvendigvis samsvarer med hva som er godkjent av kommunen. Takstmannen kan dermed dermed måle boligen, i henhold til bruken av arealet, mens det er andre regler som bestemmer hvorvidt rommet er godkjent til varig opphold. Megler plikter å sjekke lovligheten av bruken, og dette skal fremgå av salgsdokumentene.

Hva er en eierseksjon?
Eierseksjon er en selveid bolig, som gir ustrakt rådighet over enheten. Det medfører ansvar for den innvendige seksjonen, samt et fellesansvar for selve bygningen. Eierseksjonsameier bestemmer via valgte organer, sameiestyret, og vedtar vedtekter som setter nærmere grenser for bruken, fordeling av felleskostnader, vedlikehold mv.

Hva er en andelsleilighet?
Når man kjøper en andelsleilighet, kjøper man en borett til en spesifikk leilighet i borettslaget. Du overtar normalt en del av fellesgjelden, og må legge denne andelen til den kjøpesummen som betales ved kjøpet. Totalsummen av kjøpesum og fellesgjeld, utgjør prisen for leiligheten. Andel av fellesgjelden følger eier av enheten, og innfris normalt ikke når du selger leiligheten. Andelsleiligheter er unntatt fra dokumentavgift ved eierskifte.

Hva er et borettslag?
Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Deler av gjelden tas opp i fellesskap, og fordeles på andelene, etter en fordelingsnøkkel. Hovedregelen er at borettslaget i fellesskap bestemmer alt utvendig, det vil si det som berører fellesarealer, bygning og tomt. Skal du pusse opp eller foreta endringer som berører bærende konstruksjoner, rørsystem, ventilasjon eller elektrisk anlegg, må du søke borettslaget om godkjenning. Et borettslag kan kreve salg av andelen hvis eieren ikke følger reglene som er fastsatt, etter nærmere vilkår i Borettslagsloven.

Hva er et sameie?
Et sameie er et eierskap hvor flere deler på å eie feks. en bygning, hvor de enkelte sameiere har eksklusiv bruksrett til sin respektive seksjon. Sameierne velger et styre som representerer sameiet, og det opprettes vedtekter som regulerer bruken, fordeling av felleskostnader mv. Eierseksjonssameier blir regulert etter eierseksjonsloven.

Hva er ligningsverdi?
Ligningsverdi er den verdien som skatt på bolig beregnes på bakgrunn av. Utgangspunktet er markedsverdien som blir fastsatt ut fra gjennomsnittlig kvadratmeterpris i område, ganget med antall kvadratmeter (p-rom). Satsen er 25% av markedsverdi for primærbolig, og 60% for sekundærbolig.

Hva er ferdigattest?
En ferdigattest er et dokument som viser at boligen er godkjent av kommunen, og derfor er ihht. til de krav som gjaldt på byggetidspunktet. Det er ansvarlig søker som må dokumentere at boligen er ihht gjeldende krav. Dersom boligen mangler ferdigattest og det heller ikke er gitt midlertidig brukstillatelse, er det ulovlig å bo i boligen. Boligen vil heller ikke være tilknyttet kommunale tjenester som avfallshåndtering ol.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel